Ogłoszenia i aktualności

Ogłoszenie

Informuje się, że w dniu 30 kwietnia 2019 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy w Kluczewsku odbędzie się V sesja Rady Gminy Kluczewsko VIII kadencji.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy o podjętych działaniach od ostatniej sesji Rady Gminy.
6. Ocena Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kluczewskuza 2018 rok.
7. Przedstawienie projektów uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Kluczewsku,
2) określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy,
3) poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso,
4) zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia statutów sołectw,
5) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Kluczewsko na lata 2019-2021,
6) „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Kluczewsko”,
7) uchylenia Uchwały Nr XXIII/25/2009 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 04 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż
3 lata,
8) uchylenia Uchwały Nr XIII/17/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Kluczewsko,
9) ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Kluczewsko.
10) ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kluczewsko miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych,
11) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kluczewsko,
12) utworzenia klubu „Senior+ w Kluczewsku” oraz ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za uczestnictwo w klubie „Senior+” ,
13) uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kluczewsko,
14) przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kluczewsko na lata 2019-2023,
15) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kluczewsko,
16) zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
17) zmian w WPF Gminy Kluczewsko na lata 2019-2025.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał wymienionych w pkt 7 porządku obrad.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie sesji.
                                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                               /-/ Mateusz Strychalski

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-24 07:17:52.
Data wprowadzenia: 2019-04-24 07:17:52
Opublikowane przez: administrator administrator
« powrót