Ogłoszenia i aktualności

OGŁOSZENIE

Informuje się, że w dniu 28 czerwca 2019 roku (piątek) o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy w Kluczewsku odbędzie się VI sesja Rady Gminy Kluczewsko VIII kadencji.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy o podjętych działaniach od ostatniej sesji Rady Gminy.
6. Debata nad raportem o stanie gminy Kluczewsko za 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kluczewsko wotum zaufania.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
1) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu gminy za 2018 rok.
2) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
3) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.
4) Dyskusja.
5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
6) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
9. Przedstawienie projektów uchwał w sprawach:
1) dotycząca zmiany uchwały z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
2) przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kluczewsko na lata 2019-2023,
3) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kluczewsko,
4) zmiany uchwały Nr V/17/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 kwietnia 2019 r w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia statutów sołectw,
5) ustanowienia pomnika przyrody,
6) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczewsko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku,
7) zmian w uchwale Nr V/23/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kluczewsko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
8) powołania Zespołu Opiniującego Kandydatów na Ławników do Sądu Rejonowego we Włoszczowie na kadencję 2019-2023,
9) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Kluczewsko nieruchomości w obrębie nr 12 Kolonia Łapczyna Wola z przeznaczeniem pod plac rekreacyjny
10) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego w celu realizacji zadania pn. „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska”
11) zmiany Uchwały Nr IV/12/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego,
12) zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
13) zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2019-2025,
14) odwołania Skarbnika Gminy
10. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w pkt 9 porządku obrad.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie sesji.


                                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                 /-/ Mateusz Strychalski

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-24 11:35:52 | Data modyfikacji: 2019-06-24 11:37:22.
Data wprowadzenia: 2019-06-24 11:35:52
Data modyfikacji: 2019-06-24 11:37:22
Opublikowane przez: administrator administrator
« powrót