Ogłoszenia i aktualności

Ogłoszenie

Informuje się, że w dniu 29 listopada 2019 roku (piątek) o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy w Kluczewsku odbędzie się IX sesja Rady Gminy Kluczewsko VIII kadencji.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy o podjętych działaniach od ostatniej sesji Rady Gminy.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Kluczewsko w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych radnych za 2018 rok.
7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników Urzędu Gminy Kluczewsko i kierowników jednostek organizacyjnych za 2018 r.
8. Przedstawienie projektów uchwał wraz z dyskusją oraz głosowanie nad uchwałami w sprawach:


1) Uchwalenia Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
2) Ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
3) Obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 na obszarze Gminy Kluczewsko
4) Określenia wysokości i zwolnień stawek podatku od nieruchomości
5) Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
6) Dopuszczenia zapłaty podatków, opłat Gminy Kluczewsko za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
7) Zmiany Uchwały Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
8) Zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
9) Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kluczewsko
10) Zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku
11) Zmiany Uchwały Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
12) Zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego,
13) Zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
14) Zmian w WPF Gminy Kluczewsko na lata 2019-2025


9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mateusz Strychalski

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-11-26 08:26:03 | Data modyfikacji: 2019-11-26 08:27:32.
Data wprowadzenia: 2019-11-26 08:26:03
Data modyfikacji: 2019-11-26 08:27:32
Opublikowane przez: administrator administrator
« powrót