bip.kluczewsko.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kluczewsko www.kluczewsko.pl
Załatwianie spraw strona główna 

Koncesje alkoholowe

Jak uzyskać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

W celu uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży (gastronomia ) czy też poza miejscem (sklep) należy złożyć wniosek do właściwego, ze względu na lokalizację punktu sprzedaży wójta, burmistrza bądź Prezydenta miasta. Zezwolenia wydaje się na:
- na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo;
- na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
- na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 JAK WYGLĄDA PROCEDURA

Wymagane dokumenty

Zezwolenie jest wydawane na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy. Formularze wniosku można pobrać ze strony internetowej lub w siedzibie urzędu gminy/miasta.

Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:

 • oznaczenie rodzaju zezwolenia,
 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników — ich imiona, nazwiska i adresy zamieszkania,
 • numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji działalności gospodarczej,
 • przedmiot działalności gospodarczej,
 • adres punktu sprzedaży,
 • adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

 Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis  z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • akt własności, umowa najmu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny przedsiębiorcy do lokalu, w którym będzie prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych,
 • decyzja państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży,
 • pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w wielorodzinnym budynku mieszkalnym.

Kwestie związane ze sprzedażą napojów alkoholowych regulowane są przepisami Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz stosownymi uchwałami i zarządzeniami rady gminy/miasta.

Zgodnie z prawem alkohol można sprzedawać, gdy spełnione są następujące warunki:

 • posiadanie ważnego zezwolenia,
 • uiszczenie opłat,
 • kupowanie alkoholu u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenia na jego sprzedaż hurtową,
 • okazanie przedsiębiorcy (np. właścicielowi hurtowni) zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wymaganej przepisami opłaty,
 • posiadanie tytułu prawnego do lokalu, w którym prowadzona jest sprzedaż alkoholu,
 • prowadzenie działalności gospodarczej w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
 • zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
 • spełnianie przez punkt sprzedaży alkoholu wymogów określonych w uchwałach rady gminy/miasta.

  Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony:
 • nie krótszy niż 4 lata — w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia),
 • nie krótszy niż 2 lata — w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal).


  Opłaty

1) Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży alkoholu przed wydaniem zezwolenia wnoszą na rachunek gminy/miasta opłatę w wysokości:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 proc. alkoholu.


2) Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim:

 • 1,4 proc. ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów do 4,5 proc. oraz piwa, jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
 • 1,4 proc. ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów od 4,5 proc. do 18 proc. (z wyjątkiem piwa), jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
 • 2,7 proc. ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów powyżej 18 proc., jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.


Podstawą do obliczenia wysokości opłaty jest pisemne oświadczenie przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży składane do dnia 31 stycznia. Wartość sprzedaży obliczana jest oddzielnie dla każdego rodzaju alkoholu.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy/miasta w trzech równych ratach, w terminach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

3) Opłata skarbowa

 • w wysokości 17 zł — za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia.


Termin odpowiedzi

Zwykle do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

W przypadku braku zgody na sprzedaż alkoholu przedsiębiorca ma możliwość zaskarżenia decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do samorządowego kolegium odwoławczego — w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Jeżeli kolejna decyzja jest również negatywna, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skargę wnosi się w terminie 30 dni, za pośrednictwem organu, który odmówił wydania zezwolenia.

Ostateczną instancją odwoławczą jest Naczelny Sąd Administracyjny.

Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla punktów sprzedaży detalicznej i gastronomicznej usytuowanych:

 • na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych,
 • na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników,
 • w miejscach i w czasie masowych zgromadzeń,
 • w ośrodkach i obiektach komunikacji publicznej,
 • w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.

 

Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

 

 Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie zezwolenia- wzór w załączeniu;
- zgodę organizatora imprezy;
- kopię stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia,

 

 Sposób załatwienia:

Zainteresowany składa wniosek wraz z załącznikami. Po złożeniu w/w dokumentów mają miejsce oględziny miejsca sprzedaży alkoholu, mające na celu ustalić czy spełnia ono określone warunki. Następnie jest kierowany wniosek do komisji, która wydaje opinię. Ostateczną decyzję o wydaniu/nie wydaniu pozwolenia podejmuje Wójt.

Opłaty:

Opłatę za jednorazowe zezwolenie wnosi się na rachunek gminy 

BS WŁOSZCZOWA o/Kluczewsko  NR:  73852500020030030000130001

przed wydaniem zezwolenia, w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń:

-   43,75 zł - dotyczy napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,

-   43,75 zł - dotyczy napojów alkoholowych powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),

- 175,00 zł - dotyczy napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu.

 

Termin załatwienia: 30 dni.

 

 

Informacje dodatkowe:

Jednorazowe zezwolenie otrzymują podmioty gospodarcze, które posiadają stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydawane zezwolenia mają ważność do 2 dni. Zezwolenie wydaje się po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Gminy w Kluczewsku ul. Spółdzielcza 12; 29-120 Kluczewsko

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Kluczewsko (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Ważne:
Nie będą wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na imprezach:

 • dla dzieci,
 • masowych* — określonych w art. 3 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909, z późn. zm.).


* Impreza masowa to, zgodnie z ustawą, impreza sportowa, artystyczna lub rozrywkowa,      na której liczba miejsc dla osób na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem                 lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy wynosi nie mniej niż 1 000,                        a w przypadku hali sportowej lub innego budynku — nie mniej niż 300.

 

 

 


COFNIĘCIE ZEZWOLENIA

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu może zostać cofnięte w przypadku:

 • nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, w szczególności sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
 • nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
 • powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
 • wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
 • przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim,
 • popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
 • orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.


Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne jego wydanie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.


WYGAŚNIĘCIE ZEZWOLENIA

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku:

 • likwidacji punktu sprzedaży,
 • upływu terminu ważności zezwolenia,
 • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
 • niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim lub niedokonania stosownej opłaty w ustawowych terminach (przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia).


Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wydać zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin ten nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy/miasta, wynosi:

 • 1,4 proc. wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa,
 • 1,4 proc. wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2,7 proc. wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18 proc. alkoholu.


Dokumenty, jakie należy złożyć w urzędzie gminy/miasta:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych,
 • protokół inwentaryzacyjny (ilościowo-wartościowy według cen sprzedaży dla poszczególnych kategorii) posiadanych zapasów napojów alkoholowych,
 • pełnomocnictwo — w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej (w wysokości 17 zł).


Ważne:
Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż.


PRZEPISY KARNE

Według artykułu 43 ww. ustawy sprzedawanie lub podawanie napojów alkoholowych w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie.

Grzywną może też zostać ukarany kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie przestępstwa.

W razie złamania przepisów można orzec:

 • przepadek napojów alkoholowych,
 • zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych.O CZYM WARTO WIEDZIEĆ

Zgodnie z artykułem 13 pkt. 2 ww. ustawy w miejscach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powinna być uwidoczniona informacja o szkodliwości spożywania alkoholu.

W myśl artykułu 14 ww. ustawy zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18 proc. alkoholu w ośrodkach szkoleniowych i w domach wypoczynkowych.

Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5 proc. alkoholu może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.


PODSTAWA PRAWNA

Szczegółowe warunki wydania zezwolenia zawarto w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473, z późn. zm.). Ponadto należy zapoznać się z uchwałą o zasadach lokalizacji punktów sprzedaży i limitach ilości punktów sprzedaży jakie obowiązują na terenie danej gminy, w przypadku Gm. Kluczewsko jest to uchwała:

- Uchwała Nr XIX/22/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

Pliki do pobrania: 

wniosek_o_wydanie_jednorazowego_zezwolenia.pdf

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.doc

Wniosek o wygaszenie zezwilenia.doc

Wzór oświadczenia.doc

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO..doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-05-22 08:02:37 | Data modyfikacji: 2013-05-22 08:04:39.

Zobacz:
 Informacje dla interesantów .  Dowody osobiste .  Ewidencja ludności .  Urząd Stanu Cywilnego .  Oświata (stypendia, dowozy) .  Ewidencja działalności gospodarczej .  Koncesje alkoholowe .  Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne .  Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska .  Gospodarka komunalna (czynsz, opłata za wodę), oświetlenie uliczne .  Kanalizacja sanitarna, wodociągi wiejskie .  Drogownictwo .  Zamówienia publiczne .  Melioracja, Gminna Spółka Wodna .  Podatki i opłaty lokalne .  Działalność regulowana .  Kształcenie młodocianych . 
Data wprowadzenia: 2013-05-22 08:02:37
Data modyfikacji: 2013-05-22 08:04:39
Opublikowane przez: administrator administrator

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kluczewsko.pl