bip.kluczewsko.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kluczewsko www.kluczewsko.pl
Zarządzenia Wójta strona główna 

2013
Zarządzenie Nr 54-2013 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 14/2009 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kluczewsko

Z-54-2013.pdf

Załżcznik do Z-54-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-06-26 14:50:30 | Data modyfikacji: 2014-06-26 14:51:13.
Zarządzenie Nr 53-2013 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania kierowników instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Kluczewsko

Z-53-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-06-26 14:49:19 | Data modyfikacji: 2014-06-26 14:49:45.
Zarządzenie Nr 52-2013 Wójta Gminy Kluczewsko

W sprawie powołania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczewsku

Z-52-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-06-26 14:47:24 | Data modyfikacji: 2014-06-26 14:48:01.
Zarządzenie Nr 51-2013 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Z-51-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-06-26 14:45:53 | Data modyfikacji: 2014-06-26 14:48:16.
Zarządzenie Nr 50-2013 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie dokonania sprawdzenia wykonania obowiązków wynikających z przepisów Prawa Budowlanego przy realizacji inwestycji gminnych

Z-50-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-06-26 14:43:50 | Data modyfikacji: 2014-06-26 14:44:54.
Zarządzenie Nr 49-2013 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Z-49-2013.pdf

Załącznik do Z-49-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-06-26 14:42:32 | Data modyfikacji: 2014-06-26 14:43:11.
Zarządzenie Nr 48-2013 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych środków majątkowych za 2013 rok

Z-48-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-06-26 14:41:30 | Data modyfikacji: 2014-06-26 14:41:55.
Zarządzenie Nr 47-2013 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie realizacji wykonywania dyspozycji pieniężnych przy pomocy systemu e Corponet

Z-47-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-06-26 11:46:30 | Data modyfikacji: 2014-06-26 11:47:24.
Zarządzenie Nr 46-2013 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz) na terenie Gminy Kluczewsko

Z-46-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-06-26 11:45:05 | Data modyfikacji: 2014-06-26 11:45:28.
Zarządzenie Nr 45-2013 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Kluczewsko na 2014 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2014-2017

Z-45-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-06-26 11:43:56 | Data modyfikacji: 2014-06-26 11:44:18.
Zarządzenie Nr 44-2013 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 50/2011 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia cen na usługi świadczone na rzecz Urzędu Gminy

Z-44-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-06-26 11:42:37 | Data modyfikacji: 2014-06-26 11:43:14.
Zarządzenie Nr 43-2013 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Z-43-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-06-26 11:40:59 | Data modyfikacji: 2014-06-26 11:43:14.
Zarządzenie Nr 42-2013 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrębie ewidencyjnym:


- Kluczewsko dz. nr 209 o pow. 0,06 ha (część działki)


- Rączki dz. nr 335/3 o pow. 0,2619 ha (część działki)

Z-42-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-06-26 11:39:54 | Data modyfikacji: 2014-06-26 11:40:19.
Zarządzenie Nr 41-2013 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu Programu Współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi na 2014rok

Z-41-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-06-26 11:37:41 | Data modyfikacji: 2014-06-26 11:38:59.
Zarządzenie Nr 40-2013 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Z-41-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-06-26 11:36:30 | Data modyfikacji: 2014-06-26 11:36:59.
Zarządzenie Nr 39-2013 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w Regulaminie motywacji i oceny pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Kluczewsku

Z-39-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-06-26 11:35:18 | Data modyfikacji: 2014-06-26 11:35:54.
Zarządzenie Nr 38-2013 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie: ustalenia procedury określającej tryb wydawania przez Wójta Gminy Kluczewsko upoważnień do dostępu informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”

Z-38-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-06-26 11:34:08 | Data modyfikacji: 2014-06-26 11:34:35.
Zarządzenie Nr 37-2013 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie: zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Kluczewsku

Z-37-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-06-26 11:32:42 | Data modyfikacji: 2014-06-26 11:33:20.
Zarządzenie Nr 36-2013 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania komisji do weryfikacji wniosków złożonych w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Kluczewsko

Z-36-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-06-26 11:29:11 | Data modyfikacji: 2014-06-26 11:30:52.
Zarządzenie Nr 35-2013 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Z-35-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-06-26 11:27:40 | Data modyfikacji: 2014-06-26 11:28:31.
Zarządzenie Nr 34-2013 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji do projektu „AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Z-34-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-06-26 11:26:15 | Data modyfikacji: 2014-06-26 11:27:03.
Zarządzenie Nr 33-2013 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa dla zbioru Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta POKL wraz z Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u beneficjenta PO KL do projektu pn. „AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”

Z-33-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-06-26 11:24:45 | Data modyfikacji: 2014-06-26 11:25:18.
Zarządzenie Nr 32-2013 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie: powołania Biura Projektu ds. realizacji projektu pod tytułem „AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty , Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Z-32-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-06-26 11:23:10 | Data modyfikacji: 2014-06-26 11:23:41.
Zarządzenie Nr 31-2013 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie: wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla projektu „AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” nr: UDA-POKL.09.01.02-26-123/13-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty , Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Z-31-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-06-26 11:21:38 | Data modyfikacji: 2014-06-26 11:22:08.
Zarządzenie Nr 30-2013 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do projektu „AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty , Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Z-30-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-06-26 11:19:36 | Data modyfikacji: 2014-06-26 11:20:10.
Zarządzenie Nr 29-2013 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie: powołania Zespołu Sterującego Projektem pod tytułem „AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty , Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Z-29-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-06-26 11:18:03 | Data modyfikacji: 2014-06-26 11:18:29.
Zarządzenie Nr 28-2013 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie: obowiązywania Instrukcji gospodarki finansowej w zakresie kontroli i obiegu dokumentów księgowych Urzędu Gminy Kluczewsko do projektu pn. „AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty , Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Z-28-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-06-26 11:16:24 | Data modyfikacji: 2014-06-26 11:16:51.
Zarządzenie Nr 27-2013 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Kluczewsku

Z-27-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-06-26 11:14:16 | Data modyfikacji: 2014-06-26 11:14:45.
Zarządzenie Nr 26-2013 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wykonania wniosków pokontrolnych

Z-26-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-06-26 10:40:04 | Data modyfikacji: 2014-06-26 10:40:26.
Zarządzenie Nr 25-2013 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Z-25-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-06-26 10:38:46 | Data modyfikacji: 2014-06-26 10:39:17.
Zarządzenie Nr 24-2013 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego treningu doskonalącego obieg informacji w przypadku awarii systemów elektroenergetycznych

Z-24-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-06-26 10:37:21 | Data modyfikacji: 2014-06-26 10:37:53.
Zarządzenie Nr 23-2013 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania komisji weryfikującej wniosków o zakwalifikowanie do udziału w programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kluczewsko

Z-23-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-06-26 10:31:40 | Data modyfikacji: 2014-06-26 10:32:21.
Zarządzenie Nr 22-2013 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Z-22-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-06-26 10:08:36 | Data modyfikacji: 2014-06-26 10:31:52.
Zarządzenie Nr 21-2013 Wójta Gminy Kluczewsko


w sprawie uzupełnienia składu Zespołu
Interdyscyplinarnego
 Z-21-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-08-27 08:48:32 | Data modyfikacji: 2014-06-26 10:31:52.
Zarządzenie Nr 20-2013 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie stosowania i przestrzegania instrukcji
bezpieczeństwa i higieny pracy


Z-20-2013.pdf

załącznik nr 1do Z-20-2013.pdf

Załącznik nr 2 do Z-20-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-08-27 08:45:13 | Data modyfikacji: 2013-08-27 08:46:58.
Zarządzenie Nr 19-2013 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w
miesiącu sierpniu 2013 roku w Urzędzie Gminy w Kluczewsku


 Z-19-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-08-27 08:41:23 | Data modyfikacji: 2013-08-27 08:43:49.
Zarządzenie Nr 18-2013 Wójta Gminy Kluczewsko
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Z-18-2013.pdf

Załącznik nr 1 do Z-18-2013.pdf

Załącznik nr 2 do Z-18-2013.pdf

Załącznik nr 3 do Z-18-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-08-27 08:37:21 | Data modyfikacji: 2013-08-27 08:43:19.
Zarządzenie Nr 17-2013 Wójta Gminy Kluczewsko


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla
nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Z-17-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-08-08 09:57:50 | Data modyfikacji: 2013-08-27 08:43:19.
Zarządzenie Nr 16-2013 Wójta Gminy Kluczewsko


w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o
udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
 Z-16-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-08-08 09:56:21 | Data modyfikacji: 2013-08-27 08:43:19.
Zarządzenie Nr 15-2013 Wójta Gminy Kluczewsko
w sprawie upoważnienia Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku do dokonywania przeniesień w planie wydatków Z-15-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-06-27 09:29:53 | Data modyfikacji: 2013-08-27 08:43:19.
Zarządzenie Nr 14-2013 Wójta Gminy Kluczewsko
w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Z-14-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-06-27 09:28:17 | Data modyfikacji: 2013-08-27 08:43:19.
Zarządzenie Nr 13-2013 Wójta Gminy Kluczewsko
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Z-13-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-06-27 09:27:31 | Data modyfikacji: 2013-08-27 08:43:19.
Zarządzenie Nr 12-2013 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kluczewsko z tytułu udziału w działaniu ratowniczym

lub szkoleniu pożarniczym Z-12-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-06-27 09:26:35 | Data modyfikacji: 2013-08-27 08:43:19.
Zarządzenie Nr 11-2013 Wójta Gminy Kluczewsko
w sprawie planu kontroli zarządczej na 2013 rok w Urzędzie Gminy Kluczewsko i jednostkach organizacyjnych Gminy Z-11-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-06-27 09:25:00 | Data modyfikacji: 2013-08-27 08:43:19.
Zarządzenie Nr 10-2013 Wójta Gminy Kluczewsko
w sprawie zatwierdzenia Statutu Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Brzeście powiat włoszczowski województwo świętokrzyskie Z-10-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-06-27 09:24:07 | Data modyfikacji: 2013-08-27 08:43:19.
Zarządzenie Nr 9-2013 Wójta Gminy Kluczewsko
w sprawie organizacji stałego dyżuru w Urzędzie Gminy na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa Z-9-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-06-27 09:23:22 | Data modyfikacji: 2013-08-27 08:43:19.
Zarządzenie Nr 8-2013 Wójta Gminy Kluczewsko
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Z-8-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-06-27 09:22:33 | Data modyfikacji: 2013-08-27 08:43:19.
Zarządzenie Nr 7-2013 Wójta Gminy Kluczewsko
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadania publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Z-7-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-06-27 09:21:41 | Data modyfikacji: 2013-08-27 08:43:19.
Zarządzenie Nr 6-2013 Wójta Gminy Kluczewsko
w sprawie zatwierdzenia cen na usługi świadczone na rzecz Urzędu Gminy Z-6-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-06-27 09:20:42 | Data modyfikacji: 2013-08-27 08:43:19.
Zarządzenie Nr 5-2013 Wójta Gminy Kluczewsko
w sprawie: Powołania zespołu powypadkowego Z-5-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-06-27 09:19:52 | Data modyfikacji: 2013-08-27 08:43:19.
Zarządzenie Nr 4-2013 Wójta Gminy Kluczewsko
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w 2013 roku  Z-4-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-06-27 09:18:07 | Data modyfikacji: 2013-06-27 09:18:23.
Zarządzenie Nr 3-2013 Wójta Gminy Kluczewsko
w sprawie upoważnienia Pani Zdzisławy Płonkiewicz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku Z-3-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-06-27 09:13:36 | Data modyfikacji: 2013-06-27 09:18:23.
Zarządzenie Nr 2-2013 Wójta Gminy Kluczewsko
w sprawie nadania Statutu Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Komparzów powiat włoszczowski województwo świętokrzyskie Z-2-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-06-27 09:09:24 | Data modyfikacji: 2013-06-27 09:18:23.
Zarządzenie Nr 1-2013 Wójta Gminy Kluczewsko


w sprawie: planów finansowych jednostek na 2013 rok

 Z-1-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-06-27 08:51:38 | Data modyfikacji: 2013-06-27 09:18:23.

Zobacz:
 2022 .  2021 .  2020 .  2019 .  2018 .  2017 .  2016 .  2015 .  2014 .  2013 .  2012 . 
Data wprowadzenia: 2013-06-27 08:51:38
Opublikowane przez: administrator administrator

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kluczewsko.pl