bip.kluczewsko.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kluczewsko www.kluczewsko.pl
Uchwały strona główna 

2022
UCHWAŁA NR XXVII/36/2022 RADY GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2022- 2030.

Uchwała Nr XXVII-36-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-07-11 09:47:00 | Data modyfikacji: 2022-07-11 09:47:46.
UCHWAŁA NR XXVII/35/2022 RADY GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie zmian budżetu Gminy Kluczewsko na 2022 rok

Uchwała Nr XXVII-35-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-07-11 09:44:41 | Data modyfikacji: 2022-07-11 09:46:08.
UCHWAŁA NR XXVII/34/2022 RADY GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/8/2020 z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVII-34-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-07-11 09:43:04 | Data modyfikacji: 2022-07-11 09:43:56.
UCHWAŁA NR XXVII/33/2022 RADY GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/5/2020 z dnia 07 lutego 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr XXVII-33-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-07-11 09:40:49 | Data modyfikacji: 2022-07-11 09:41:34.
UCHWAŁA NR XXVII/32/2022 RADY GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kluczewsko

Uchwała Nr XXVII-32-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-07-11 09:38:36 | Data modyfikacji: 2022-07-11 09:40:10.
UCHWAŁA NR XXVII/31/2022 RADY GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Uchwała Nr XXVII-31-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-07-11 08:48:26 | Data modyfikacji: 2022-07-11 08:49:13.
UCHWAŁA NR XXVII/30/2022 RADY GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kluczewsko na rok szkolny 2022/2023

Uchwała Nr XXVII-30-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-07-11 08:46:52 | Data modyfikacji: 2022-07-11 08:47:45.
UCHWAŁA NR XXVII/29/2022 RADY GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kluczewsko z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Uchwała Nr XXVII-29-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-07-11 08:36:56 | Data modyfikacji: 2022-07-11 08:39:52.
UCHWAŁA NR XXVII/28/2022 RADY GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kluczewsko wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Uchwała Nr XXVII-28-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-07-11 07:38:44 | Data modyfikacji: 2022-07-11 07:39:59.
UCHWAŁA NR XXVII/27/2022 RADY GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kluczewsko wotum zaufania

Uchwała Nr XXVII-27-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-07-11 07:36:32 | Data modyfikacji: 2022-07-11 07:37:35.
UCHWAŁA NR XXVI/26/2022 RADY GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2022- 2030

Uchwała Nr XXVI-26-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-06-03 13:32:30 | Data modyfikacji: 2022-06-03 13:33:16.
UCHWAŁA NR XXVI/25/2022 RADY GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie zmian budżetu Gminy Kluczewsko na 2022 rok

Uchwała Nr XXVI-25-222.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-06-03 13:30:55 | Data modyfikacji: 2022-06-03 13:31:51.
UCHWAŁA NR XXVI/24/2022 RADY GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kluczewsko na lata 2022-2024

Uchwała Nr XXVI-24-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-06-03 13:29:22 | Data modyfikacji: 2022-06-03 13:30:11.
UCHWAŁA NR XXVI/23/2022 RADY GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kluczewsko na lata 2022 - 2027

Uchwała Nr XXVI-23-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-06-03 13:07:22 | Data modyfikacji: 2022-06-03 13:08:20.
UCHWAŁA NR XXVI/22/2022 RADY GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Kluczewsko”

Uchwała Nr XXVI-22-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-06-03 13:00:41 | Data modyfikacji: 2022-06-03 13:01:29.
UCHWAŁA NR XXVI/21/2022 RADY GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku za 2021 rok

Uchwała Nr XXVI-21-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-06-03 12:59:13 | Data modyfikacji: 2022-06-03 13:00:00.
UCHWAŁA NR XXVI/20/2022 RADY GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku

Uchwała Nr XXVI-20-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-06-03 12:57:49 | Data modyfikacji: 2022-06-03 12:58:37.
UCHWAŁA NR XXVI/19/2022 RADY GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku

Uchwała Nr XXVI-19-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-06-03 12:55:23 | Data modyfikacji: 2022-06-03 12:57:18.
UCHWAŁA NR XXV/18/2022 RADY GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie określenia zakresu pomocy, która może być zapewniona przez Gminę Kluczewsko obywatelom Ukrainy

Uchwała Nr XXV-18-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-24 12:19:01 | Data modyfikacji: 2022-05-24 12:19:42.
UCHWAŁA NR XXV/17/2022 RADY GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie zmian budżetu Gminy Kluczewsko na 2022 rok

Uchwała Nr XXV-17-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-24 12:17:29 | Data modyfikacji: 2022-05-24 12:18:17.
UCHWAŁA NR XXIV/16/2022 RADY GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2022-2030.

Uchwała Nr XXIV-16-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-24 12:16:01 | Data modyfikacji: 2022-05-24 12:16:45.
UCHWAŁA NR XXIV/15/2022 RADY GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie zmian budżetu Gminy Kluczewsko na 2022 rok

Uchwała Nr XXIV-15-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-24 12:14:07 | Data modyfikacji: 2022-05-24 12:14:50.
UCHWAŁA NR XXIV/14/2022 RADY GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie przekazania petycji z dnia 24 lutego 2022 roku według właściwości

Uchwała Nr XXIV-14-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-24 12:12:42 | Data modyfikacji: 2022-05-24 12:13:24.
UCHWAŁA NR XXIV/13/2022 RADY GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli

Uchwała Nr XXIV-13-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-24 12:11:06 | Data modyfikacji: 2022-05-24 12:11:49.
UCHWAŁA NR XXIV/12/2022 RADY GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Uchwała Nr XXIV-12-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-24 12:09:45 | Data modyfikacji: 2022-05-24 12:10:27.
UCHWAŁA NR XXIV/11/2022 RADY GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kluczewsko

Uchwała Nr XXIV-11-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-24 12:08:19 | Data modyfikacji: 2022-05-24 12:09:07.
UCHWAŁA NR XXIV/10/2022 RADY GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego

Uchwała Nr XXIV-10-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-24 12:06:34 | Data modyfikacji: 2022-05-24 12:09:07.
UCHWAŁA NR XXIV/9/2022 RADY GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego

Uchwała Nr XXIV-9-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-24 12:05:22 | Data modyfikacji: 2022-05-24 12:06:05.
UCHWAŁA NR XXIV/8/2022 RADY GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXIV-8-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-24 12:03:20 | Data modyfikacji: 2022-05-24 12:04:28.
UCHWAŁA NR XXIV/7/2022 RADY GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso

Uchwała Nr XXIV-7-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-24 12:01:55 | Data modyfikacji: 2022-05-24 12:02:38.
UCHWAŁA NR XXIV/6/2022 RADY GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr XXIV-6-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-24 10:17:25 | Data modyfikacji: 2022-05-24 10:19:27.
UCHWAŁA NR XXIV/5/2022 RADY GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

Uchwała Nr XXIV-5-2022r.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-24 10:15:58 | Data modyfikacji: 2022-05-24 10:18:17.
UCHWAŁA NR XXIV/4/2022 RADY GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP

Uchwała Nr XXIV-4-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-24 10:12:47 | Data modyfikacji: 2022-05-24 10:14:35.
UCHWAŁA NR XXIV/3/2022 RADY GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kluczewsko na lata 2022-2024

Uchwała Nr XXIV-3-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-24 09:57:19 | Data modyfikacji: 2022-05-24 09:58:12.
UCHWAŁA NR XXIV/2/2022 RADY GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kluczewsko w 2022 r

Uchwała Nr XXIV-2-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-24 09:42:54 | Data modyfikacji: 2022-05-24 09:43:41.
UCHWAŁA NR XXIV/1/2022 RADY GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy i stałych komisji na 2022 rok

Uchwała Nr XXIV-1-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-24 09:38:52 | Data modyfikacji: 2022-05-24 09:39:45.

Zobacz:
 2022 .  2021 .  2020 .  2019 .  2018 .  2017 .  2016 .  2015 .  2014 .  2013 .  2012 . 
Data wprowadzenia: 2022-05-24 09:38:52
Data modyfikacji: 2022-05-24 09:39:45
Opublikowane przez: administrator administrator

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kluczewsko.pl