bip.kluczewsko.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kluczewsko www.kluczewsko.pl
Załatwianie spraw strona główna 

Ewidencja działalności gospodarczej

Zgłoszenie wpisu do centralnej ewidencji i informacji

o działalności gospodarczej

 

Opis

 

1. Od 1 lipca 2011 roku powstała Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki.

1.    2. Działalność można zarejestrować na stronie www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl

2.    3.Aby osoba fizyczna mogła rozpocząć działalność gospodarczą powinna uzupełnić i złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

3.    4. Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych - wobec osoby, której wpis dotyczy - zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

4.    5. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku.

5.    6. Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.

6.    7. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP). W momencie założenie jednoosobowej działalności gospodarczej prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się numerem firmy. Jeżeli straciliśmy potwierdzenie nadania numeru NIP, to w Urzędzie Skarbowym składamy formularz NIP-5 w celu otrzymania duplikatu. Jeżeli nie pamiętasz nr NIP należy wystąpić o duplikat.

7.    8. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Nie ma obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku, w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie.

8.    9. Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie:

1.    - wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

2.    - zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;

3.    - zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo             zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,

4.    - przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

9.    10. Do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług.

11. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej wypełnia się również przy:

1.    - zmianie danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

2.    - zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej,

3.    - wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej,

4.    - zawiadomieniu o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

 

Kogo dotyczy

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną.

 

Czas realizacji

1.    1. Wpis dokonywany jest z chwilą umieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG. Pod warunkiem, że wniosek jest złożony poprzez osobę uprawnioną i jest poprawny.

2.    2. Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.

3.    3. Zaświadczenie o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych, ma formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.

4.    4. Minister właściwy ds. Gospodarki jest zobowiązany do przekazania drogą elektroniczną, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego, informacji:

1.    - właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego,

2.    - do Głównego Urzędu Statystycznego,

3.    - do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

4.    - do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Wymagane dokumenty

1.    1. Wypełniony formularz wniosku.

2.    2.Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu - w przypadku składania wniosku osobiście).

 

Opłaty

1.    1.Wniosek jest wolny od opłat.

2.    2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa.

3.    3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

 

Podstawa prawna

1.    1.Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101 poz. 1178 z późn. zm.)

2.    2.Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie gospodarczej  (Dz. U z 2007 nr 155 poz. 1095 z późn. zm.)

3.    3.Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r.Przepisy wprowadzajace ustawę o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U.  Nr 173 poz. 1808 z późn. zm.)

4.    4.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U.Nr 251 poz. 1885).

 

Sposób dostarczenia dokumentów

1.    Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

1.    Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie.

2.    Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do urzędu.

3.    Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do urzędu.

4.    Pobranie i złożenie wniosku papierowego w urzędzie.    Urząd przekształca go na wniosek elektroniczny.

5.    Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranego urzędu. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

2.    W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

 

Miejsce

załatwienia

sprawy                Adres: Urząd Gminy Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12,

                            29-120 Kluczewsko

                            pokój. Nr 12 (I piętro) tel. (44)781 4246 wew 17.

 

Załączniki do pobrania

 

 

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI

CEIDG-1 (z) WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-06-11 07:17:20.
Zezwolenie

 na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz  grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

UCHWAŁA NR XX-6-2017r..pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX-6-2017r..pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały XX-6-2017r..pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały XX-6-2017r..pdf

WNIOSEK.doc

Oświadczenie..doc

EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEN NA PROWADZENIE DZIALALNOSCI W ZAKRESIE OPROZNIANIA ZBIORNIKOW BEZODPLYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOSCI CIEKLYCH - Kopia.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-05-02 08:30:25 | Data modyfikacji: 2017-05-02 08:33:21.
Zezwolenie

na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

UCHWAŁA NR XX-7-2017R..pdf

wniosek o działalność opróżnianie zbiorników.doc

Oświadczenie...doc

EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEN NA PROWADZENIE DZIALALNOSCI W ZAKRESIE OPROZNIANIA ZBIORNIKOW BEZODPLYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOSCI CIEKLYCH.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-05-02 08:34:40 | Data modyfikacji: 2017-05-02 08:36:34.

Zobacz:
 Informacje dla interesantów .  Dowody osobiste .  Ewidencja ludności .  Urząd Stanu Cywilnego .  Oświata (stypendia, dowozy) .  Ewidencja działalności gospodarczej .  Koncesje alkoholowe .  Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne .  Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska .  Gospodarka komunalna (czynsz, opłata za wodę), oświetlenie uliczne .  Kanalizacja sanitarna, wodociągi wiejskie .  Drogownictwo .  Zamówienia publiczne .  Melioracja, Gminna Spółka Wodna .  Podatki i opłaty lokalne .  Działalność regulowana .  Kształcenie młodocianych . 
Data wprowadzenia: 2017-05-02 08:34:40
Data modyfikacji: 2017-05-02 08:36:34
Opublikowane przez: administrator administrator

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kluczewsko.pl