Planowane sesje

w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy i
stałych komisji na 2021 rok

Uchwała Nr XVII-1-2021r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-03-16 08:30:02 | Data modyfikacji: 2021-03-16 08:31:23.
Ogłoszenie

Ogłoszenie sesja.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-09-26 11:12:21 | Data modyfikacji: 2019-09-26 11:12:51.
OGŁOSZENIE

Informuje się, że w dniu 28 czerwca 2019 roku (piątek) o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy w Kluczewsku odbędzie się VI sesja Rady Gminy Kluczewsko VIII kadencji.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy o podjętych działaniach od ostatniej sesji Rady Gminy.
6. Debata nad raportem o stanie gminy Kluczewsko za 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kluczewsko wotum zaufania.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
1) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu gminy za 2018 rok.
2) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
3) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.
4) Dyskusja.
5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
6) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
9. Przedstawienie projektów uchwał w sprawach:
1) dotycząca zmiany uchwały z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
2) przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kluczewsko na lata 2019-2023,
3) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kluczewsko,
4) zmiany uchwały Nr V/17/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 kwietnia 2019 r w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia statutów sołectw,
5) ustanowienia pomnika przyrody,
6) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczewsko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku,
7) zmian w uchwale Nr V/23/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kluczewsko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
8) powołania Zespołu Opiniującego Kandydatów na Ławników do Sądu Rejonowego we Włoszczowie na kadencję 2019-2023,
9) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Kluczewsko nieruchomości w obrębie nr 12 Kolonia Łapczyna Wola z przeznaczeniem pod plac rekreacyjny
10) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego w celu realizacji zadania pn. „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska”
11) zmiany Uchwały Nr IV/12/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego,
12) zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
13) zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2019-2025,
14) odwołania Skarbnika Gminy
10. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w pkt 9 porządku obrad.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie sesji.


                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                    /-/ Mateusz Strychalski

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-24 11:31:44 | Data modyfikacji: 2019-06-24 11:32:24.
Ogłoszenie

Informuje się, że w dniu 30 kwietnia 2019 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy w Kluczewsku odbędzie się V sesja Rady Gminy Kluczewsko VIII kadencji.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy o podjętych działaniach od ostatniej sesji Rady Gminy.
6. Ocena Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kluczewskuza 2018 rok.
7. Przedstawienie projektów uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Kluczewsku,
2) określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy,
3) poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso,
4) zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia statutów sołectw,
5) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Kluczewsko na lata 2019-2021,
6) „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Kluczewsko”,
7) uchylenia Uchwały Nr XXIII/25/2009 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 04 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż
3 lata,
8) uchylenia Uchwały Nr XIII/17/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Kluczewsko,
9) ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Kluczewsko.
10) ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kluczewsko miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych,
11) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kluczewsko,
12) utworzenia klubu „Senior+ w Kluczewsku” oraz ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za uczestnictwo w klubie „Senior+” ,
13) uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kluczewsko,
14) przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kluczewsko na lata 2019-2023,
15) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kluczewsko,
16) zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
17) zmian w WPF Gminy Kluczewsko na lata 2019-2025.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał wymienionych w pkt 7 porządku obrad.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie sesji.

                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                   /-/ Mateusz Strychalski

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-24 07:14:50 | Data modyfikacji: 2019-04-24 07:16:10.
Ogłoszenie

Informuje się, że w dniu 29marca 2019 roku (piątek) o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy w Kluczewsku odbędzie się IV sesja Rady Gminy Kluczewsko VIII kadencji.

Ogłoszenie Sesja 29-03-2019r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-03-25 09:38:11 | Data modyfikacji: 2019-03-25 09:39:10.
Planowane Sesje Rady Gminy Kluczewsko na 2019 rok

Plan Pracy Rady Gminy Kluczewsko na 2019 rok.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-01-04 08:48:28 | Data modyfikacji: 2019-01-04 08:49:08.
Planowane Sesje Rady Gminy Kluczewsko na 2018 rok

Plan Pracy Rady Gminy na 2018r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 11:45:19 | Data modyfikacji: 2018-01-11 11:45:59.
Planowane Sesje Rady Gminy Kluczewsko w 2017 roku

Plan Pracy Rady Gminy w 2017r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-01-12 10:43:37 | Data modyfikacji: 2017-01-12 10:44:14.
Planowane Sesje Rady Gminy Kluczewsko w 2016 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X-57-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-20 11:35:25 | Data modyfikacji: 2016-01-20 12:03:48.
Planowane Sesje Rady Gminy Kluczewsko w 2015 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III-16-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-03-06 09:24:20 | Data modyfikacji: 2015-03-06 09:29:08.
Planowane Sesje Rady Gminy Kluczewsko na 2014 rok
 Plan Pracy Rady Gminy Kluczewsko na 2014 rok.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-01-21 08:11:37 | Data modyfikacji: 2015-03-06 09:29:08.
Planowane Sesje Rady Gminy Kluczewsko w 2013 roku
 Plan Pracy Rady Gminy Kl;uczewsko na 2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-05-21 11:56:40 | Data modyfikacji: 2015-03-06 09:29:08.
Planowane Sesje Rady Gminy Kluczewsko

PLAN PRACY RADY GMINY KLUCZEWSKO NA 2012 ROK

 

Lp

TERMIN SESJI

TEMATYKA PODSTAWOWA

TEMATYKA DODATKOWA

UWAGI

 

1.

 

 

LUTY

1 . Przyjęcie Programu Profilaktyki
     i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

     na 2012 rok, oraz Programu Przeciwdziałania  

     Narkomanii na 2012 r.

2 . Fundusz sołecki.

1 . Wystąpienie
     z wnioskiem
     o zmianę nazw   

     miejscowości.

 

 

2.

 

KWIECIEŃ

1. Ocena działalności KUZG za 2011 rok

2. Ocena działalności GOZ za 2011 rok.

3. Ocena działalności GOPS za 2011 rok .

1. Zmiany budżetowe.

 

3.

 

 

 

CZERWIEC

1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu   

    Gminy za 2011 rok.

2. Udzielenie Wójtowi absolutorium.

3. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego
    za 2011 rok.

4. Ocena stanu bezpieczeństwa p.pożarowego
    za 2011 rok .

1. Zmiany budżetowe .

2. Informacja o złożonych 

    oświadczeniach

    majątkowych.

 

4.

 

 

 

WRZESIEŃ

1. Ocena realizacji budżetu Gminy  za I półrocze  

    2012 roku

2. Ocena funkcjonowania KUZG za I półrocze  
    2012 r.

3. Ocena funkcjonowania GOZ za I półrocze
    2012 r. 

4. Ocena przygotowania szkół do rozpoczęcia
    roku szkolnego 2012/2013.

 

 

5.

 

 

LISTOPAD

1. Przyjęcie uchwał okołobudżetowych.

2. Przyjęcie programu współpracy z
    organizacjami pożytku publicznego
    na 2013 rok.

3. Przyjęcie regulaminu utrzymania czystości
    i porządku w gminie.

1. Zmiany budżetowe.

 

6.

 

 

GRUDZIEŃ

1. Przyjęcie budżetu gminy na 2013 rok.

2. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej
    na lata 2013-2016.

3. Przyjęcie planów pracy Rady i stałych Komisji
    na 2013 rok .

 

1. Zmiany budżetowe.

2. Ustalenie wydatków

    niewygasających.

 

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2012-11-20 10:28:11 | Data modyfikacji: 2015-03-06 09:29:08.
Data wprowadzenia: 2012-11-20 10:28:11
Opublikowane przez: administrator administrator