Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA
MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW w 2017r.

Od 1 września 2017 r., zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) pracodawcom zarówno osobom fizycznym jak i prawnym, którzy po 1 stycznia 2004 r. zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeśli spełniają dwa warunki:


1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232 ze zm.),


2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.


Zgodnie z art. 36 ust. 15 ustawy – Prawo oświatowe oraz § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania pracodawcy są obowiązani powiadomić wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której młodociany pracownik mieszka, o zawarciu z nim umowy w celu przygotowania zawodowego, w terminie 14 dni, oraz informować tego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki przez młodocianego pracownika, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

1. Wniosek do wójta o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego..pdf

5. Zawiadomienie o zawarciu umowy.pdf

Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-DE-MINIMIS.pdf

Oswiadczenie.pdf

Oswiadczenie_o_poniesionych_kosztach.odt

oswiadczenie-o-obowiazku-sprzadzania-sprawozdan-finansowych.pdf

Oswiadczenie-o-otrzymaniu_nieotrzymaniu-pomocy-DE-MINIMIS.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-11-13 07:14:08 | Data modyfikacji: 2017-11-13 07:17:31.
Data wprowadzenia: 2017-11-13 07:14:08
Data modyfikacji: 2017-11-13 07:17:31
Opublikowane przez: administrator administrator