2019

Zarządzenie Nr 120-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

Z-120-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-11 11:18:25 | Data modyfikacji: 2022-05-11 11:21:14.
Zarządzenie Nr 119-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Z-119-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-25 10:48:37 | Data modyfikacji: 2021-02-25 10:49:37.
Zarządzenie Nr 118-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych

Z-118-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-11-17 12:54:28 | Data modyfikacji: 2020-11-17 12:55:20.
Zarządzenie Nr 117-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”

Z-117-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-11-17 12:52:05 | Data modyfikacji: 2020-11-17 12:53:17.
Zarządzenie Nr 116-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych

Z-116-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-11-12 10:43:52 | Data modyfikacji: 2020-11-12 10:44:57.
Zarządzenie Nr 115-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 20/2014 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie utworzenia Punktu Konsultacyjnego przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kluczewsku

Z-115-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-02-19 11:21:02 | Data modyfikacji: 2020-02-19 11:21:39.
Zarządzenie Nr 114-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej kierownikowi samorządowej instytucji kultury dla której organizatorem jest Gmina Kluczewsko oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

Z-114-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-20 12:21:56 | Data modyfikacji: 2020-01-20 12:22:19.
Zarządzenie Nr 113-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Z-113-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-20 12:20:58 | Data modyfikacji: 2020-01-20 12:21:23.
Zarządzenie Nr 112-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie programów szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz częstotliwości i czasu trwania szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kluczewsko

Z-112-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-20 12:19:58 | Data modyfikacji: 2020-01-20 12:20:32.
Zarządzenie Nr 111-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Z-111-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-20 12:18:58 | Data modyfikacji: 2020-01-20 12:19:25.
Zarządzenie Nr 110-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kluczewsko w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kluczewsko na 2020 rok

Z-110-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-20 12:18:03 | Data modyfikacji: 2020-01-20 12:18:28.
Zarządzenie Nr 109-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania dodatku specjalnego oraz nagród dla pracowników Urzędu Gminy Kluczewsko zatrudnionych na podstawie powołania

Z-109-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-20 12:17:06 | Data modyfikacji: 2020-01-20 12:17:30.
Zarządzenie Nr 108-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pracownika Urzędu Gminy Kluczewsko zwolnionego ze służby przygotowawczej

Z-108-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-20 12:13:16 | Data modyfikacji: 2020-01-20 12:13:39.
Zarządzenie Nr 107-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Z-107-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-20 12:12:20 | Data modyfikacji: 2020-01-20 12:12:46.
Zarządzenie Nr 106-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie : zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kluczewsko.

Z-106-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-20 12:11:15 | Data modyfikacji: 2020-01-20 12:11:43.
Zarządzenie Nr 105-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w 2019r. i powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia.

Z-105-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-20 12:09:05 | Data modyfikacji: 2020-01-20 12:09:36.
Zarządzenie Nr 104-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie: aktualizacji zasad (polityki) rachunkowości oraz stosowania zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Kluczewsko

Z-104-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-20 11:59:59 | Data modyfikacji: 2020-01-20 12:00:21.
Zarządzenie Nr 103-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Kluczewsko na 2020 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2020-2030

Z-103-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-20 11:58:20 | Data modyfikacji: 2020-01-20 11:59:11.
Zarządzenie Nr 102-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Gminie Kluczewsko oraz jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment)

Z-102-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-20 11:49:48 | Data modyfikacji: 2020-01-20 11:50:14.
Zarządzenie Nr 101-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie stosowania i weryfikacji wykazu podatników VAT przy dokonywaniu płatności dla podatników VAT za nabyte towary i usługi BIAŁA LISTA PODATNIKÓW.

Z-101-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-20 11:48:35 | Data modyfikacji: 2020-01-20 11:49:16.
Zarządzenie Nr 100-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie: wprowadzenia Instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie oraz inwentaryzacji majątku w Urzędzie Gminy w Kluczewsku

Z-100-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-20 11:42:59 | Data modyfikacji: 2020-01-20 11:43:51.
Zarządzenie Nr 99-2019 Wójta Gminy Kluczewsk9

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Z-99-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-20 11:41:48 | Data modyfikacji: 2020-01-20 11:43:12.
Zarządzenie Nr 98-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Z-98-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-20 11:40:53 | Data modyfikacji: 2020-01-20 11:41:24.
Zarządzenie Nr 97-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Z-97-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-20 11:39:34 | Data modyfikacji: 2020-01-20 11:40:28.
Zarządzenie Nr 96-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wyznaczenia na rok 2020 podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

Z-96-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-13 09:27:31 | Data modyfikacji: 2020-01-13 09:29:37.
Zarządzenie Nr 95-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 37/2018 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 03 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do projektu pn. „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z terenu Gminy Kluczewsko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 08.03 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Poddziałanie 08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK. zarządza się, co następuje:


 

Z-95-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-10-18 13:41:01 | Data modyfikacji: 2019-10-18 13:41:20.
Zarządzenie Nr 94-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu.

Z-94-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-10-18 13:40:02 | Data modyfikacji: 2019-10-18 13:40:25.
Zarządzenie Nr 93-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 36/2018 Wójta Gminy Kluczewsko w sprawie powołania Zespołu Sterującego Projektem pod tytułem „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z terenu Gminy Kluczewsko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 08.03.Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Poddziałanie 08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK.

Z-93-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-10-18 13:38:57 | Data modyfikacji: 2019-10-18 13:39:21.
Zarządzenie Nr 92-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Z-92-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-10-18 13:29:45 | Data modyfikacji: 2019-10-18 13:30:13.
Zarządzenie Nr 91-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Kluczewsko

Z-91-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-10-18 13:25:35 | Data modyfikacji: 2019-10-18 13:25:58.
Zarządzenie Nr 90-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kluczewsko.

Z-90-2019.pdf

Załącznik do Z-90-2019 .pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-10-18 13:23:40 | Data modyfikacji: 2019-10-18 13:25:00.
Zarządzenie Nr 89-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020".

Z-89-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-10-18 13:22:38 | Data modyfikacji: 2019-10-18 13:22:58.
Zarządzenie Nr 88-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Z-88-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-10-18 13:21:45 | Data modyfikacji: 2019-10-18 13:22:06.
Zarządzenie Nr 87-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia wysokości stawki za ogrzewanie 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń ogrzewanych z kotłowni Urzędu Gminy w Kluczewsku i Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Dobromierzu

Z-87-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-10-18 13:20:37 | Data modyfikacji: 2019-10-18 13:21:08.
Zarządzenie Nr 86-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie: ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Z-86-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-10-18 13:19:16 | Data modyfikacji: 2019-10-18 13:19:39.
Zarządzenie Nr 85-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do działania jednoosobowego pełniącej obowiązki Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach

Z-85-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-10-18 13:11:44 | Data modyfikacji: 2019-10-18 13:12:16.
Zarządzenie Nr 84-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Z-84-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-10-18 13:08:06 | Data modyfikacji: 2019-10-18 13:11:15.
Zarządzenie Nr 83-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Z-83-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-10-18 13:07:19 | Data modyfikacji: 2019-10-18 13:07:41.
Zarządzenie Nr 82-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach

Z-82-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-10-18 13:05:45 | Data modyfikacji: 2019-10-18 13:06:14.
Zarządzenie Nr 81-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Kluczewsko

Z-81-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-10-18 13:04:39 | Data modyfikacji: 2019-10-18 13:05:11.
Zarządzenie Nr 80-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień13 października 2019 roku.

Z-80-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-10-18 13:03:37 | Data modyfikacji: 2019-10-18 13:04:03.
Zarządzenie Nr 79-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Kluczewsko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Z-79-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-10-18 12:50:29 | Data modyfikacji: 2019-10-18 12:52:21.
Zarządzenie Nr 78-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Z-78-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-10-18 12:40:31 | Data modyfikacji: 2019-10-18 12:48:04.
Zarządzenie Nr 77-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Kluczewsko

Z-77-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-10-18 12:37:52 | Data modyfikacji: 2019-10-18 12:47:38.
Zarządzenie Nr 76-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu

Z-76-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-10-18 12:26:05 | Data modyfikacji: 2019-10-18 12:26:34.
Zarządzenie Nr 75-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Przedszkolno- Szkolnego w Kluczewsku

Z-75-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-10-18 12:24:52 | Data modyfikacji: 2019-10-18 12:25:24.
Zarządzenie Nr 74-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie upoważnienia pracownika do przekazywania wniosków o wpis do CEIDG na formę dokumentu elektronicznego, ich podpisywania oraz przesyłania do CEIDG.

Z-74-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-10-18 12:23:48 | Data modyfikacji: 2019-10-18 12:24:15.
Zarządzenie Nr 73-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy Kluczewsko

Z-73-2019r.pdf

Załącznik Nr 1 do Z-73-2019r.pdf

Załącznik nr 2 do Z-73-2019 roku .pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-10-18 08:30:43 | Data modyfikacji: 2020-11-26 07:12:43.
Zarządzenie Nr 72-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych

Z-72-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-10-18 08:29:18 | Data modyfikacji: 2019-10-18 08:30:06.
Zarządzenie Nr 71-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Z-71-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-10-18 08:25:22 | Data modyfikacji: 2019-10-18 08:26:11.
Zarządzenie Nr 70-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Z-70-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-10-18 07:49:19 | Data modyfikacji: 2019-10-18 07:49:54.
Zarządzenie Nr 69-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro

Z-69-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-10-17 10:21:51 | Data modyfikacji: 2019-10-17 10:22:12.
Zarządzenie Nr 68-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku i Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu

Z-68-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-10-17 10:20:54 | Data modyfikacji: 2019-10-17 10:21:21.
Zarządzenie Nr 67-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 42/2019 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 02 maja 2019r

Z-67-2019r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-10-17 10:13:13 | Data modyfikacji: 2020-01-13 10:37:35.
Zarządzenie Nr 66-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego stanowiącego mienie Gminy Kluczewsko

Z-66-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-10-17 10:12:02 | Data modyfikacji: 2019-10-17 10:12:40.
Zarządzenie Nr 65-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu.

Z-65-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-18 12:54:03 | Data modyfikacji: 2019-07-18 12:54:52.
Zarządzenie Nr 64-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku

Z-64-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-17 13:47:37 | Data modyfikacji: 2019-07-17 13:47:58.
Zarządzenie Nr 63-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie: zasad awansu zawodowego pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy Kluczewsko.

Z-63-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-17 13:46:41 | Data modyfikacji: 2019-07-17 13:47:09.
Zarządzenie Nr 62-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2019-2021

Z-62-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 12:55:32 | Data modyfikacji: 2019-07-11 12:55:51.
Zarządzenie Nr 61-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego zasady i procedury korzystania z legalnego oprogramowania, sprzętu komputerowego, sieci komputerowej i poczty elektronicznej oraz zasady przeglądu oprogramowania w zakresie jego ważności, legalności i ochrony prawnej.

Z-61-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 12:54:36 | Data modyfikacji: 2019-07-11 12:55:05.
Zarządzenie Nr 60-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania komisji gminnej do szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Z-60-2019r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 12:53:02 | Data modyfikacji: 2019-09-26 12:18:44.
Zarządzenie Nr 59-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku

Z-59-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 12:51:53 | Data modyfikacji: 2019-07-11 12:52:18.
Zarządzenie Nr 58-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu

Z-58-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 12:50:39 | Data modyfikacji: 2019-07-11 12:51:13.
Zarządzenie Nr 57-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie: w sprawie powołania komisji odbiorowej w ramach projektu - Szkolne Pracownie Województwa Świętokrzyskiego dla Gminy Kluczewsko z przeznaczeniem dla Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu i Komornikach

Z-57-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 12:49:24 | Data modyfikacji: 2019-07-11 12:49:54.
Zarządzenie Nr 56-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach.

Z-56-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 12:48:42 | Data modyfikacji: 2019-07-11 12:49:01.
Zarządzenie Nr 55-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie utraty mocy Zarządzenia nr 25/2011 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 01 września 2011 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza, Skarbnika Gminy oraz innych pracowników Urzędu Gminy Kluczewsko do podpisywania decyzji administracyjnych, umów i pism

Z-55-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 12:47:48 | Data modyfikacji: 2019-07-11 12:48:13.
Zarządzenie Nr 54-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Z-54-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 12:46:47 | Data modyfikacji: 2019-07-11 12:47:18.
Zarządzenie Nr 53-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Zespołach Przedszkolno-Szkolnych prowadzonych przez Gminę Kluczewsko na rok szkolny 2018/2019

Z-53-2019.pdf

Załącznik do Zarządzenia Nr 53-2019r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 12:45:07 | Data modyfikacji: 2019-07-11 12:46:12.
Zarządzenie Nr 52-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Komornikach

Z-52-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 12:43:38 | Data modyfikacji: 2019-07-11 12:44:30.
Zarządzenie Nr 51-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczewsku.

Z-51-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 11:50:58 | Data modyfikacji: 2019-07-11 11:53:07.
Zarządzenie Nr 50-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Kluczewsko za rok 2018

Z-50-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 11:49:46 | Data modyfikacji: 2019-07-11 11:50:27.
Zarządzenie Nr 49-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Z-49-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 11:48:00 | Data modyfikacji: 2019-07-11 11:48:57.
Zarządzenie Nr 48-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kluczewsku.

Z-48-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 08:51:40 | Data modyfikacji: 2019-07-11 08:52:12.
Zarządzenie Nr 47-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie dokonywania zmian w planach finansowych

Z-47-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 08:50:51 | Data modyfikacji: 2019-07-11 08:51:14.
Zarządzenie Nr 46-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Kluczewsko

Z-46-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 08:49:56 | Data modyfikacji: 2019-07-11 08:50:18.
Zarządzenie Nr 45-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w budynkach Urzędu Gminy Kluczewsko”

Z-45-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 08:48:05 | Data modyfikacji: 2019-07-11 08:48:47.
Zarządzenie Nr 44-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na 2019 rok.

z-44-2019..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:31:36 | Data modyfikacji: 2019-06-17 13:32:48.
Zarządzenie Nr43-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Z-43-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:30:39 | Data modyfikacji: 2019-06-17 13:31:05.
Zarządzenie Nr 42-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie udzielenia upoważnień do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku

Z-42-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:29:43 | Data modyfikacji: 2019-06-17 13:30:01.
Zarządzenie Nr 41-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie okresowych ocen pracowników Urzędu Gminy Kluczewsko, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Z-41-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:28:41 | Data modyfikacji: 2019-06-17 13:29:15.
Zarządzenie Nr 40-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Z-40-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:26:27 | Data modyfikacji: 2019-06-17 13:26:48.
Zarządzenie Nr 39-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie : powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kluczewsku.

Z-39-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:25:32 | Data modyfikacji: 2019-06-17 13:26:02.
Zarządzenie Nr 38-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Z-38-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:23:47 | Data modyfikacji: 2019-06-17 13:24:07.
Zarządzenie Nr 37-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Kluczewsko w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kluczewsko oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kluczewsko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a także w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Kluczewsko

Z-37-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:22:39 | Data modyfikacji: 2019-06-17 13:23:13.
Zarządzenie Nr 36-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie upoważnienia pracownika do przekazywania wniosków o wpis do CEIDG na formę dokumentu elektronicznego, ich podpisywania oraz przesyłania do CEIDG.

Z-36-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:21:36 | Data modyfikacji: 2019-06-17 13:21:57.
Zarządzenie Nr 35-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

W sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Kluczewsko w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Kluczewsko

Z-35-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:20:11 | Data modyfikacji: 2019-06-17 13:20:57.
Zarządzenie Nr 34-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań.

Z-34-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:18:59 | Data modyfikacji: 2019-06-17 13:19:47.
Zarządzenie Nr 33-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Kluczewsko na lata 2019- 2021”

Z-33-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:17:50 | Data modyfikacji: 2019-06-17 13:18:11.
Zarządzenie Nr 32-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wprowadzenia zasad postępowania pracowników Urzędu Gminy Kluczewsko zajmujących stanowiska narażone na działania korupcyjne.

Z-32-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:16:43 | Data modyfikacji: 2019-06-17 13:17:09.
Zarządzenie Nr 31-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku.

Z-31-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:15:50 | Data modyfikacji: 2019-06-17 13:16:16.
Zarządzenie Nr 30-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie Polityki Antykorupcyjnej w Urzędzie Gminy Kluczewsko

Z-30-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:14:43 | Data modyfikacji: 2019-06-17 13:15:09.
Zarządzenie Nr 29-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty zgłaszane w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

Z-29-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 10:17:10 | Data modyfikacji: 2019-06-17 10:17:48.
Zarządzenie Nr 28-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Kluczewsko i jednostkach organizacyjnych Gminy Kluczewsko”

Z-28-2019..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 10:15:17 | Data modyfikacji: 2019-06-17 10:16:24.
Zarządzenie Nr 27-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Z-27-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 10:13:55 | Data modyfikacji: 2019-06-17 10:14:26.
Zarządzenie Nr 26-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie określenia sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.

Z-26-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 10:12:52 | Data modyfikacji: 2019-06-17 10:13:09.
Zarządzenie Nr 25-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Kluczewsko na rok 2019

Z-25-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 10:11:21 | Data modyfikacji: 2019-06-17 10:12:01.
Zarządzenie Nr 24-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Z-24-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-04 10:09:47 | Data modyfikacji: 2019-06-04 10:10:18.
Zarządzenie Nr 23-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zasad zamawiania, ewidencjonowania, wydawania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci urzędowych i pieczątek w Urzędzie Gminy Kluczewsko.

Z-23-2019.pdf

Załącznik nr 1 do Z-23-2019.pdf

Załącznik nr 2 do Z-23-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-03 13:43:02 | Data modyfikacji: 2019-06-03 13:45:39.
Zarządzenie Nr 22-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Z-22-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-03 13:42:03 | Data modyfikacji: 2019-06-03 13:42:23.
Zarządzenie Nr 21-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Kluczewsko.

Z-21-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-03 13:41:02 | Data modyfikacji: 2019-06-03 13:41:22.
Zarządzenie Nr 20-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wyznaczenia na rok 2019 podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

Z-20-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-03 13:39:26 | Data modyfikacji: 2019-06-03 13:40:16.
Zarządzenie Nr 19-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kluczewsko oraz na stanowiska kierowników gminnych jednostek i zakładów budżetowych.

Z-19-2019.pdf

Załącznik Nr 1 do Z-19-2019.pdf

Załącznik Nr 2 do Z-19-2019.pdf

Załącznik Nr 3 do Z-19-2019.pdf

Zalacznik nr 4 do Z-19-2019.pdf

Zalacznik nr 5 do Z-19-2019.pdf

Załącznik Nr 6 do Z-19-2019.pdf

Załącznik Nr 7 do Z-19-2019.pdf

Załącznik Nr 8 do Z-19-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-03 13:27:02 | Data modyfikacji: 2019-06-03 13:32:01.
Zarządzenie Nr 18-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji kierowanych do Urzędu Gminy Kluczewsko.

Z-18-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-03 13:25:54 | Data modyfikacji: 2019-06-03 13:26:14.
Zarządzenie Nr 17-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Kluczewsko

Z-17-2019.pdf

Załącznik Nr 1 do Z-17-2019 REGULAMIN PRACY.pdf

Załącznik Nr 1 do RP.pdf

Załącznik Nr 2 do RP.pdf

Zalacznik nr 3 do RP.pdf

Załącznik Nr 4 do RP.pdf

Załącznik Nr 5 do RP.pdf

Załącznik Nr 6 do RP.pdf

Zalacznik Nr 7 do RP.pdf

Zalacznik Nr 8 do RP.pdf

Załącznik Nr 9 do RP.pdf

Załącznik Nr 10 do RP.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-03 13:23:51 | Data modyfikacji: 2019-06-03 13:37:24.
Zarządzenie Nr 16-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie określenia wzorów formularzy, dotyczących usuwania drzew z terenu nieruchomości.

Z-16-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-03 13:10:27 | Data modyfikacji: 2019-06-03 13:10:54.
Zarządzenie Nr 15-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kluczewsko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku

Z-15-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-03 12:56:59 | Data modyfikacji: 2019-06-03 12:57:20.
Zarządzenie Nr 14-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kluczewsko w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Z-14-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-03 12:55:48 | Data modyfikacji: 2019-06-03 12:56:18.
Zarządzenie Nr 13-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powierzenia obowiązków sołtysowi sołectwa Januszewice

Z-13-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-03 12:54:45 | Data modyfikacji: 2019-06-03 12:55:07.
Zarządzenie Nr 12-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powierzenia obowiązków sołtysom

Z-12-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-03 12:53:57 | Data modyfikacji: 2019-06-03 12:54:16.
Zarządzenie Nr 11-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Z-11-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-03 12:53:06 | Data modyfikacji: 2019-06-03 12:53:33.
Zarządzenie Nr 10-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

W sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie gminy Kluczewsko

Z-10-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-05-29 11:35:40 | Data modyfikacji: 2019-05-29 11:36:02.
Zarządzenie Nr 9-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Sekretarza Gminy Kluczewsko

Z-9-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-05-29 11:34:30 | Data modyfikacji: 2019-05-29 11:35:02.
Zarządzenie Nr 8-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Z-8-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-05-29 11:33:07 | Data modyfikacji: 2019-05-29 11:33:46.
Zarządzenie Nr 7-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w 2019 roku

Z-7-2019 r..pdf

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7_2019r..pdf

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-05-29 11:31:11 | Data modyfikacji: 2019-07-26 11:19:04.
Zarządzenie Nr 6-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko instruktora sportu o specjalizacji kolarstwo

Z-6-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-05-29 11:15:39 | Data modyfikacji: 2019-05-29 11:16:17.
Zarządzenie Nr 5-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczewsko, a także podania do publicznej wiadomości informacji o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz liczbie punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria

Z-5-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-05-29 11:14:21 | Data modyfikacji: 2019-05-29 11:14:38.
Zarządzenie Nr 4-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych

Z-4-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-05-29 11:13:21 | Data modyfikacji: 2019-05-29 11:13:40.
Zarządzenie Nr 3-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Z-3-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-05-29 10:58:30 | Data modyfikacji: 2019-05-29 10:58:46.
Zarządzenie Nr 2-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

 w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu polityki rachunkowości.

Z-2-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-05-29 10:39:43 | Data modyfikacji: 2019-05-29 10:58:11.
Zarządzenie Nr 1-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie: planów finansowych jednostek na 2019 rok

Z-1-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-05-29 10:38:18 | Data modyfikacji: 2019-05-29 10:38:57.
Data wprowadzenia: 2019-05-29 10:38:18
Data modyfikacji: 2019-05-29 10:38:57
Opublikowane przez: administrator administrator