2019

Uchwała Nr X/86/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

Uchwała Nr X.86.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-13 09:08:12 | Data modyfikacji: 2020-01-13 09:08:37.
Uchwała Nr X/85/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr X.85.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-13 09:07:01 | Data modyfikacji: 2020-01-13 09:07:38.
Uchwała Nr X/84/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Województwa Świętokrzyskiego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminy

Uchwała Nr X.84.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-13 09:05:57 | Data modyfikacji: 2020-01-13 09:06:23.
Uchwała Nr X/83/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr X.83.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-13 08:25:49 | Data modyfikacji: 2020-01-13 08:26:56.
Uchwała Nr X/82/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 roku

Uchwała Nr X.82.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-13 08:24:42 | Data modyfikacji: 2020-01-13 08:25:06.
Uchwała Nr X/81/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie częściowego rozpatrzenia petycji z dnia 18 listopada 2019 roku oraz przekazania petycji w pozostałej części według właściwości

Uchwała Nr X.81.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-13 08:23:42 | Data modyfikacji: 2020-01-13 08:24:12.
Uchwała Nr X/80/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze

Uchwała Nr X.80.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-13 08:22:30 | Data modyfikacji: 2020-01-13 08:23:02.
Uchwała Nr X/79/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Kluczewsko

Uchwała Nr X.79.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-13 08:21:33 | Data modyfikacji: 2020-01-13 08:22:00.
Uchwała Nr X/78/2019 Rady Gminy Kluczewsko

zmieniająca Statut samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej –Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku

Uchwała Nr X.78.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-13 08:17:59 | Data modyfikacji: 2020-01-13 08:18:26.
Uchwała Nr X/77/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kluczewsko na 2020 rok.

Uchwała Nr X.77.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-13 08:16:51 | Data modyfikacji: 2020-01-13 08:17:24.
Uchwała Nr X/76/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kluczewsko na 2020 rok

Uchwała Nr X.76.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-13 08:15:47 | Data modyfikacji: 2020-01-13 08:16:19.
Uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2020-2030.

Uchwała Nr X.75.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-13 08:13:59 | Data modyfikacji: 2020-01-13 08:14:40.
Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2019-2025

Uchwała Nr IX.74.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-12-27 12:45:11 | Data modyfikacji: 2019-12-27 12:45:44.
Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr IX.73.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-12-27 12:35:30 | Data modyfikacji: 2019-12-27 12:36:02.
Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego w celu realizacji zadania pn. „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska”

Uchwała Nr IX.72.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-12-27 12:25:16 | Data modyfikacji: 2019-12-27 12:25:40.
Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 września 2019 r., w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr IX.71.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-12-27 11:54:42 | Data modyfikacji: 2019-12-27 11:55:21.
Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku

Uchwała Nr IX.70.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-12-27 11:52:34 | Data modyfikacji: 2019-12-27 11:52:57.
Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr IX.69.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-12-27 11:49:35 | Data modyfikacji: 2019-12-27 11:49:56.
Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Gminy Kluczewsko

zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Uchwała Nr IX.68.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-12-27 11:46:14 | Data modyfikacji: 2019-12-27 11:46:38.
Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

Uchwała Nr IX.67.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-12-27 11:22:53 | Data modyfikacji: 2019-12-27 11:23:18.
Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat, opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Kluczewsko za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny

Uchwała Nr IX.66.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-12-27 11:19:54 | Data modyfikacji: 2019-12-27 11:20:12.
Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych

Uchwała Nr IX.65.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-12-27 11:15:02 | Data modyfikacji: 2019-12-27 11:15:22.
Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr IX.64.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-12-27 11:13:49 | Data modyfikacji: 2019-12-27 11:14:07.
Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 na obszarze Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr IX.63.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-12-27 11:09:45 | Data modyfikacji: 2019-12-27 11:10:07.
Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

Uchwała Nr IX.62.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-12-27 11:07:08 | Data modyfikacji: 2019-12-27 11:07:30.
Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Uchwała Nr IX.61.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-12-27 10:56:40 | Data modyfikacji: 2019-12-27 10:57:05.
Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr VIII.60.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-12-09 10:23:32 | Data modyfikacji: 2019-12-09 10:24:01.
Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr VIII.59.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-12-09 10:22:42 | Data modyfikacji: 2019-12-09 10:23:03.
Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Uchwała Nr VIII.58.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-12-09 10:21:41 | Data modyfikacji: 2019-12-09 10:22:09.
Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego

Uchwała Nr VIII.57.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-12-09 10:19:45 | Data modyfikacji: 2019-12-09 10:20:16.
Uchwała Nr VIII/56/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku

Uchwała Nr VIII.56.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-12-09 10:06:41 | Data modyfikacji: 2019-12-09 10:18:56.
Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kluczewsko

Uchwała Nr VIII.55.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-12-09 10:05:22 | Data modyfikacji: 2019-12-09 10:05:49.
Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

Uchwała Nr VIII.54.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-12-09 09:44:01 | Data modyfikacji: 2019-12-09 09:44:24.
Uchwała Nr VIII/53/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/12/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego

Uchwała Nr VIII.53.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-12-09 09:42:33 | Data modyfikacji: 2019-12-09 09:42:56.
Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Włoszczowie na kadencję 2020-2023

Uchwała Nr VIII.52.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-12-09 09:40:29 | Data modyfikacji: 2019-12-09 09:41:26.
Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2019-2025

Uchwała Nr VII.51.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-12-09 09:38:06 | Data modyfikacji: 2019-12-09 09:38:33.
Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr VII.50.2019.pdf

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII.50.2019.pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII.50.2019.pdf

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII.50.2019.pdf

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII.50.2019.pdf

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII.50.2019.pdf

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII.50.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-12-09 09:33:37 | Data modyfikacji: 2019-12-09 09:36:16.
Uchwała VI/49/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr VI.49.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 14:09:58 | Data modyfikacji: 2019-07-11 14:11:01.
Uchwała VI/48/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr VI.48.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 14:08:39 | Data modyfikacji: 2019-07-11 14:09:01.
Uchwała VI/47/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr VI.47.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 14:06:42 | Data modyfikacji: 2019-07-11 14:07:18.
Uchwała VI/46/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2019-2025

Uchwała Nr VI.46.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 14:05:37 | Data modyfikacji: 2019-07-11 14:07:18.
Uchwała VI/45/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr VI.45.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 14:04:12 | Data modyfikacji: 2019-07-11 14:05:04.
Uchwała VI/44/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/12/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego

Uchwała Nr VI.44.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 14:03:22 | Data modyfikacji: 2019-07-11 14:03:42.
Uchwała VI/43/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego w celu realizacji zadania pn. „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska”

Uchwała Nr VI.43.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 14:02:12 | Data modyfikacji: 2019-07-11 14:02:36.
Uchwała VI/42/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Kluczewsko nieruchomości w obrębie nr 12 Kolonia Łapczyna Wola z przeznaczeniem pod plac rekreacyjny

Uchwała Nr VI.42.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 14:01:23 | Data modyfikacji: 2019-07-11 14:01:41.
Uchwała VI/41/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania Zespołu Opiniującego Kandydatów na Ławników do Sądu Rejonowego we Włoszczowie na kadencję 2020-2023

Uchwała Nr VI.41.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 14:00:28 | Data modyfikacji: 2019-07-11 14:00:52.
Uchwała VI/40/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w uchwale Nr V/23/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kluczewsko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr VI.40.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 13:59:44 | Data modyfikacji: 2019-07-11 14:00:04.
Uchwała VI/39/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczewsko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała Nr VI.39.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 13:58:46 | Data modyfikacji: 2019-07-11 13:59:07.
Uchwała VI/38/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała Nr VI.38.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 13:57:55 | Data modyfikacji: 2019-07-11 13:58:13.
Uchwała VI/37/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany uchwały Nr V/17/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia statutów sołectw

Uchwała Nr VI.37.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 13:56:34 | Data modyfikacji: 2019-07-11 13:57:29.
Uchwała VI/36/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr VI.36.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 13:55:30 | Data modyfikacji: 2019-07-11 13:55:59.
Uchwała VI/35/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kluczewsko na lata 2019-2023

Uchwała Nr VI.35.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 13:54:36 | Data modyfikacji: 2019-07-11 13:55:05.
Uchwała VI/34/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie dotycząca zmiany uchwały Nr IV/7/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Uchwała Nr VI.34.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 13:53:41 | Data modyfikacji: 2019-07-11 13:54:06.
Uchwała VI/33/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kluczewsko z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Uchwała Nr VI.33.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 13:52:43 | Data modyfikacji: 2019-07-11 13:53:02.
Uchwała VI/32/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Uchwała Nr VI.32.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 13:51:32 | Data modyfikacji: 2019-07-11 13:52:07.
Uchwała VI/31/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie udzielenia wójtowi gminy Kluczewsko wotum zaufania

Uchwała Nr VI.31.2019r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 13:41:00 | Data modyfikacji: 2019-07-11 13:50:53.
Uchwała V/30/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2019-2025

Uchwała Nr V.30.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 11:00:34 | Data modyfikacji: 2019-06-17 11:01:51.
Uchwała V/29/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr V.29.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 10:59:50 | Data modyfikacji: 2019-06-17 11:00:08.
Uchwała V/28/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr V.28.2019r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 10:59:02 | Data modyfikacji: 2019-06-17 10:59:24.
Uchwała V/27/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kluczewsko na lata 2019-2023

Uchwała Nr V.27.2019r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 10:58:13 | Data modyfikacji: 2019-06-17 10:58:35.
Uchwała V/26/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr V.26.2019r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 10:57:22 | Data modyfikacji: 2019-06-17 10:57:46.
Uchwała V/25/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior + w Kluczewsku przy ulicy Spółdzielczej 12

Uchwała Nr V.25.2019r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 10:56:32 | Data modyfikacji: 2019-06-17 10:56:49.
Uchwała V/24/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr V.24.2019r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 10:55:44 | Data modyfikacji: 2019-06-17 10:56:03.
Uchwała V/23/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kluczewsko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr V.23.2019r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 10:54:56 | Data modyfikacji: 2019-06-17 10:55:14.
Uchwała V/22/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr V.22.2019r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 10:54:06 | Data modyfikacji: 2019-06-17 10:54:26.
Uchwała V/21/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/17/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr V.21.2019r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 10:53:06 | Data modyfikacji: 2019-06-17 10:53:29.
Uchwała V/20/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/25/2009 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 04 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr V.20.2019r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 10:43:17 | Data modyfikacji: 2019-06-17 10:43:35.
Uchwała V/19/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Kluczewsko”

Uchwała Nr V.19.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 10:42:10 | Data modyfikacji: 2019-06-17 10:42:40.
Uchwała V/18/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Kluczewsko na lata 2019-2021

Uchwała Nr V.18.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 10:41:21 | Data modyfikacji: 2019-06-17 10:41:43.
Uchwała V/17/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia statutów sołectw

Uchwała Nr V.17.2019r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 10:40:28 | Data modyfikacji: 2019-06-17 10:40:50.
Uchwała V/16/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso

Uchwała Nr V.16.2019r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 10:39:34 | Data modyfikacji: 2019-06-17 10:40:00.
Uchwała V/15/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy

Uchwała Nr V.15.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 10:38:36 | Data modyfikacji: 2019-06-17 10:39:00.
Uchwała V/14/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku

Uchwała Nr V.14.2019r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 10:36:55 | Data modyfikacji: 2019-06-17 10:38:11.
Uchwała IV/13/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr IV.13.2019r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-16 09:15:25 | Data modyfikacji: 2019-04-16 09:15:43.
Uchwała IV/12/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego

Uchwała Nr IV.12.2019r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-16 09:14:09 | Data modyfikacji: 2019-04-16 09:14:47.
Uchwała IV/11/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyborów sołtysa wsi Kluczewsko w dniu 24 lutego 2019 roku

Uchwała Nr IV.11.2019r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-16 09:10:10 | Data modyfikacji: 2019-04-16 09:13:16.
Uchwała IV/10/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela reprezentującego Gminę Kluczewsko do prac w Stowarzyszeniu – Lokalna Grupa Działania pod nazwą „Region Włoszczowski”

Uchwała Nr IV.10.2019r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-16 08:44:19 | Data modyfikacji: 2019-04-16 08:44:35.
Uchwała IV/9/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boisk sportowych zlokalizowanych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr IV.9.2019r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-16 08:43:23 | Data modyfikacji: 2019-04-16 08:43:45.
Uchwała IV/8/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych na terenie gminy Kluczewsko

Uchwała Nr IV.8.2019r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-16 08:42:38 | Data modyfikacji: 2019-04-16 08:42:55.
Uchwała IV/7/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Uchwała Nr IV.7.2019r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-16 08:25:42 | Data modyfikacji: 2019-04-16 08:26:08.
Uchwała IV/6/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kluczewsko w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Uchwała Nr IV.6.2019r..pdf

Załącznik do Uchwały Nr IV.6.2019r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-16 08:24:48 | Data modyfikacji: 2019-04-16 08:25:11.
Uchwała IV/5/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr IV.5.2019r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-16 08:24:02 | Data modyfikacji: 2019-04-16 08:24:22.
Uchwała IV/4/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr IV.4.2019r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-16 08:20:46 | Data modyfikacji: 2019-04-16 08:21:05.
Uchwała IV/3/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kluczewsku

Uchwała Nr IV.3.2019r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-16 08:07:32 | Data modyfikacji: 2019-04-16 08:07:51.
Uchwała IV/2/2019 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kluczewsko na 2019 rok.

Uchwała Nr IV.2-2019r..pdf

Załącznik do Uchwały Nr IV.2.2019r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-16 08:06:22 | Data modyfikacji: 2019-04-16 08:07:02.
Uchwała IV/1/2019 Rady Gminy Kluczewsko

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczewsko w 2019 roku

Uchwała Nr IV.1.2019r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-15 11:34:46 | Data modyfikacji: 2019-04-15 11:35:14.
Data wprowadzenia: 2019-04-15 11:34:46
Data modyfikacji: 2019-04-15 11:35:14
Opublikowane przez: administrator administrator