2020

Uchwała Nr XVI/62/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

Uchwała Nr XVI-62-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-01-12 08:38:27 | Data modyfikacji: 2021-01-12 08:40:38.
Uchwała Nr XVI/61/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XVI-61-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-01-12 08:35:40 | Data modyfikacji: 2021-01-12 08:37:42.
Uchwała Nr XVI/60/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kluczewsko na 2021 rok.

Uchwała Nr XVI-60-2020r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-01-12 08:30:15 | Data modyfikacji: 2021-02-09 12:13:44.
Uchwała Nr XVI/59/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kluczewsko na 2021 rok

Uchwała Nr XVI-59-2020.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI-59-2020.pdf

Załączniki Nr 3-9 do Uchwały Nr XVI-59-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-01-12 08:25:55 | Data modyfikacji: 2021-01-12 08:27:24.
Uchwała Nr XVI/58/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2021-2030.

Uchwała Nr XVI-58-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-01-12 07:18:58 | Data modyfikacji: 2021-01-12 07:20:36.
Uchwała Nr XV/57/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2020-2030.

Uchwała Nr XV-57-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-12-22 11:43:14 | Data modyfikacji: 2020-12-22 11:44:23.
Uchwała Nr XV/56/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XV-56-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-12-22 11:41:23 | Data modyfikacji: 2020-12-22 11:42:34.
Uchwała Nr XV/55/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kluczewsko

Uchwała Nr XV-55-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-12-22 11:38:26 | Data modyfikacji: 2020-12-22 11:40:44.
Uchwała Nr XV/54/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Gminnej Hali Sportowej w Kluczewsku

Uchwała Nr XV-54-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-12-22 11:36:38 | Data modyfikacji: 2020-12-22 11:37:30.
Uchwała Nr XV/53/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowy mi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Uchwała Nr XV-53-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-12-22 11:35:03 | Data modyfikacji: 2020-12-22 11:35:57.
Uchwała Nr XV/52/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowy mi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Uchwała Nr XV-52-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-12-22 11:33:11 | Data modyfikacji: 2020-12-22 11:34:01.
Uchwała Nr XV/51/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

Uchwała Nr XV-51-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-12-22 11:29:55 | Data modyfikacji: 2020-12-22 11:30:53.
Uchwała Nr XV/50/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Kluczewsko dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Januszewicach.

Uchwała Nr XV-50-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-12-22 11:19:08 | Data modyfikacji: 2020-12-22 11:20:05.
Uchwała Nr XV/49/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Kluczewsko dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapczynej Woli.

Uchwała Nr XV-49-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-12-22 11:17:47 | Data modyfikacji: 2020-12-22 11:18:35.
Uchwała Nr XV/48/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 na obszarze Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr XV-48-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-12-22 11:16:08 | Data modyfikacji: 2020-12-22 11:17:04.
Uchwała Nr XV/47/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wloszczowskiego w celu dofinansowania zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0252T Pilczyca-Januszewice- Komorniki w miejscowości Januszewice od km 3+100 do km 4+195”

Uchwała Nr XV-47-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-12-22 11:14:01 | Data modyfikacji: 2020-12-22 11:15:26.
Uchwała Nr XV/46/2020 Rady Gminy Kluczewsko

zmieniająca uchwalę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego w celu realizacji zadania pn. „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska”

Uchwała Nr XV-46-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-12-22 10:57:24 | Data modyfikacji: 2020-12-22 10:58:14.
Uchwała Nr XV/45/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kluczewsko na lata 2019-2023

Uchwała Nr -XV-45-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-12-22 10:52:05 | Data modyfikacji: 2020-12-22 10:56:44.
Uchwała Nr XIV/44/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2020-2030

Uchwała Nr XIV-44-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-09-07 10:32:24 | Data modyfikacji: 2020-09-07 10:33:15.
Uchwała Nr XIV/43/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XIV-43-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-09-07 10:29:48 | Data modyfikacji: 2020-09-07 10:31:33.
Uchwała Nr XIV/42/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/14/2006 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 09 grudnia 2006 r. w sprawie odpłatności z tytułu dowozu dzieci do szkół podstawowych i Gimnazjów

Uchwała Nr XIV-42-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-09-07 10:13:31 | Data modyfikacji: 2020-09-07 10:14:34.
Uchwała Nr XIV/41/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą

Uchwała Nr XIV-41-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-09-07 10:11:23 | Data modyfikacji: 2020-09-07 10:12:47.
Uchwała Nr XIV/40/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą

Uchwała Nr XIV-40-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-09-07 09:42:14 | Data modyfikacji: 2020-09-07 09:42:59.
Uchwała Nr XIV/39/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kluczewsko na rok szkolny 2020/2021

Uchwała Nr XIV-39-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-09-07 09:40:22 | Data modyfikacji: 2020-09-07 09:41:08.
Uchwała Nr XIV/38/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczewsko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczewsko i inne organy od dnia 1 września 2020 roku

Uchwała Nr XIV-38-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-09-07 09:38:36 | Data modyfikacji: 2020-09-07 09:39:20.
Uchwała Nr XIV/37/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kluczewsko z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Uchwała Nr XIV-37-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-09-07 09:21:20 | Data modyfikacji: 2020-09-07 09:22:54.
Uchwała Nr XIV/36/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kluczewsko wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Uchwała Nr XIV-36-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-09-07 08:22:06 | Data modyfikacji: 2020-09-07 08:23:04.
Uchwała Nr XIV/35/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kluczewsko wotum zaufania

Uchwała Nr XIV-35-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-09-07 08:20:20 | Data modyfikacji: 2020-09-07 08:21:15.
Uchwała Nr XIII/34/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kluczewsko

Uchwała Nr XIII-34-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-06-30 14:16:27 | Data modyfikacji: 2020-06-30 14:17:18.
Uchwała Nr XIII/33/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2020-2030.

Uchwała Nr XIII-33-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-06-30 10:41:26 | Data modyfikacji: 2020-06-30 10:42:12.
Uchwała Nr XIII/32/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XIII-32-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-06-30 10:39:58 | Data modyfikacji: 2020-06-30 10:40:43.
Uchwała Nr XIII/31/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego w celu dofinansowania zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0252T Pilczyca-Januszewice- Komorniki w miejscowości Januszewice od km 3+100 do km 4+195”

Uchwała Nr XIII-31-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-06-30 10:38:03 | Data modyfikacji: 2020-06-30 10:39:14.
Uchwała Nr XIII/30/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 kwietnia 2020 roku

Uchwała Nr XIII-30-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-06-30 10:25:47 | Data modyfikacji: 2020-06-30 10:26:32.
Uchwała Nr XIII/29/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G z 23 marca 2020 r. dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniem

Uchwała Nr XIII-29-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-06-30 10:24:15 | Data modyfikacji: 2020-06-30 10:25:04.
Uchwała Nr XIII/28/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody

Uchwała Nr XIII-28-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-06-30 10:18:57 | Data modyfikacji: 2020-06-30 10:19:41.
Uchwała Nr XIII/27/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą

Uchwała Nr XIII-27-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-06-30 09:40:32 | Data modyfikacji: 2020-06-30 10:17:38.
Uchwała Nr XIII/26/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kluczewsko, na rzecz użytkownika wieczystego

Uchwała Nr XIII-26-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-06-30 09:39:02 | Data modyfikacji: 2020-06-30 09:39:49.
Uchwała Nr XIII/25/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Uchwała Nr XIII-25-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-06-30 09:37:27 | Data modyfikacji: 2020-06-30 09:38:19.
Uchwała Nr XIII/24/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Włoszczowa, a Gminą Kluczewsko w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej

Uchwała Nr XIII-24-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-06-30 09:25:30 | Data modyfikacji: 2020-06-30 09:26:15.
Uchwała Nr XIII/23/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku za 2019 rok

Uchwała Nr XIII-23-2020.pdf

załącznik do Uchwały Nr XIII-23-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-06-30 09:23:26 | Data modyfikacji: 2020-06-30 09:24:47.
Uchwała Nr XIII/22/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kluczewsko za rok 2019.

Uchwała Nr XIII-22-2020.pdf

załącznik do Uchwały Nr XIII-22-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-06-30 09:17:41 | Data modyfikacji: 2020-06-30 09:22:49.
Uchwała Nr XIII/21/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku

Uchwała Nr XIII-21-2020.pdf

załącznik do Uchwały Nr XIII-21-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-06-30 09:11:14 | Data modyfikacji: 2020-06-30 09:16:51.
Uchwała Nr XIII/20/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku

Uchwała Nr XIII-20-2020.pdf

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII-20-2020.pdf

załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII-20-2020.pdf

załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII-20-2020.pdf

załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII-20-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-06-30 08:23:10 | Data modyfikacji: 2020-06-30 09:15:41.
Uchwała Nr XII/19/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2020-2030.

Uchwała Nr XII-19-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-03-31 10:12:37 | Data modyfikacji: 2020-03-31 10:13:03.
Uchwała Nr XII/18/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XII-18-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-03-31 10:11:14 | Data modyfikacji: 2020-03-31 10:12:04.
Uchwała Nr XII/17/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/26/2009 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 04 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszów dzierżawnych na terenie gminy Kluczewsko

Uchwała Nr XII-17-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-03-31 10:10:19 | Data modyfikacji: 2020-03-31 10:10:45.
Uchwała Nr XII/16/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XII-16-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-03-31 10:09:27 | Data modyfikacji: 2020-03-31 10:09:55.
Uchwała Nr XII/15/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą

Uchwała Nr XII-15-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-03-31 10:08:36 | Data modyfikacji: 2020-03-31 10:09:00.
Uchwała Nr XII/14/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kluczewsko w 2020 r

Uchwała Nr XII-14-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-03-31 10:07:21 | Data modyfikacji: 2020-03-31 10:08:10.
Uchwała Nr XI/13/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznego Przedszkola w Komornikach w drodze umowy Stowarzyszeniu Wiejskiemu Wsi Komorniki „Nad Czarną”

Uchwała Nr XI-13-220.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-02-25 07:32:08 | Data modyfikacji: 2020-02-25 07:32:27.
Uchwała Nr XI/12/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Komornikach w drodze umowy Stowarzyszeniu Wiejskiemu Wsi Komorniki „Nad Czarną”

Uchwała Nr XI-12-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-02-25 07:31:19 | Data modyfikacji: 2020-02-25 07:31:38.
Uchwała Nr XI/11/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie rozwiązania Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach

Uchwała Nr XI-11-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-02-25 07:30:28 | Data modyfikacji: 2020-02-25 07:30:47.
Uchwała Nr XI/10/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy i stałych komisji na 2020 rok

Uchwała Nr XI-10-2020.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI-10-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-02-25 07:29:30 | Data modyfikacji: 2020-02-25 07:29:59.
Uchwała Nr XI/9/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr XI-9-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-02-25 07:28:44 | Data modyfikacji: 2020-02-25 07:29:03.
Uchwała Nr XI/8/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XI-8-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-02-25 07:27:42 | Data modyfikacji: 2020-02-25 07:28:08.
Uchwała Nr XI/7/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała Nr XI-7-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-02-21 13:04:08 | Data modyfikacji: 2020-02-21 13:04:25.
Uchwała Nr XI/6/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

Uchwała Nr XI-6-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-02-21 13:03:12 | Data modyfikacji: 2020-02-21 13:03:36.
Uchwała Nr XI/5/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr XI-5-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-02-21 13:02:28 | Data modyfikacji: 2020-02-21 13:02:45.
Uchwała Nr XI/4/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla których Zarządcą jest Wójt Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr XI-4-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-02-21 13:01:41 | Data modyfikacji: 2020-02-21 13:02:01.
Uchwała Nr XI/3/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Kluczewsko na rok szkolny 2019/2020

Uchwała Nr XI-3-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-02-21 13:00:54 | Data modyfikacji: 2020-02-21 13:01:13.
Uchwała Nr XI/2/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kluczewsko

Uchwała Nr XI-2-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-02-21 13:00:04 | Data modyfikacji: 2020-02-21 13:00:24.
Uchwała Nr XI/1/2020 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XI-1-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-02-21 12:59:06 | Data modyfikacji: 2020-02-21 12:59:34.
Data wprowadzenia: 2020-02-21 12:59:06
Data modyfikacji: 2020-02-21 12:59:34
Opublikowane przez: administrator administrator