2022

Zarządzenie Nr 63-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony ppoż. i ewakuacji pracowników

Z-63-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-06-24 13:39:21 | Data modyfikacji: 2022-06-24 13:40:06.
Zarządzenie Nr 62-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Z-62-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-06-24 13:37:47 | Data modyfikacji: 2022-06-24 13:38:44.
Zarządzenie Nr 61-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przeprowadzenia konsultacji zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Z-61-20022R.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-06-15 11:15:21 | Data modyfikacji: 2022-06-20 15:37:12.
Zarządzenie Nr 60-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Kluczewsko

Z-60-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-06-13 14:33:38 | Data modyfikacji: 2022-06-13 14:34:35.
Zarządzenie Nr 59-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kluczewsku.

Z-59-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-06-13 14:32:17 | Data modyfikacji: 2022-06-13 14:33:04.
Zarządzenie Nr 58-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Z-58-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-06-13 14:30:31 | Data modyfikacji: 2022-06-13 14:31:19.
Zarządzenie Nr 57-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych określonych w instrukcji kancelaryjnej, stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Gminy Kluczewsko

Z-57-2022.pdf

Załącznik nr 1 do Z-57-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-06-07 13:35:05 | Data modyfikacji: 2022-06-07 13:36:16.
Zarządzenie Nr 56-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli w Zespołach Przedszkolno-Szkolnych prowadzonych przez Gminę Kluczewsko na rok szkolny 2021/2022

Z-56-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-06-07 08:03:35 | Data modyfikacji: 2022-06-07 08:04:21.
Zarządzenie Nr 55-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.

Z-55-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-06-07 08:02:13 | Data modyfikacji: 2022-06-07 08:03:04.
Zarządzenie Nr 54-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej w Urzędzie Gminy Kluczewsko

Z-54-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-30 07:15:55 | Data modyfikacji: 2022-05-30 07:16:44.
Zarządzenie Nr 53-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Z-53-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-30 07:12:27 | Data modyfikacji: 2022-05-30 07:13:17.
Zarządzenie Nr 52-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Kluczewsko za 2021 rok.

Z-52-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-18 13:41:07 | Data modyfikacji: 2022-05-18 13:41:59.
Zarządzenie Nr 51-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kluczewsko

Z-51-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-17 07:23:52 | Data modyfikacji: 2022-05-17 07:24:39.
Zarządzenie Nr 50-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wprowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych

Z-50-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-17 07:22:21 | Data modyfikacji: 2022-05-17 07:23:13.
Zarządzenie Nr 49-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Z-49-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-17 07:11:13 | Data modyfikacji: 2022-05-17 07:12:28.
Zarządzenie Nr 48-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Z-48-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-04 13:04:02 | Data modyfikacji: 2022-05-04 13:05:05.
Zarządzenie Nr 47-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kluczewsko z tytułu udziału w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniach.

Z-47-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-04-27 12:14:18 | Data modyfikacji: 2022-04-27 12:15:06.
Zarządzenie Nr 46-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Kluczewsko na lata 2022 -2027

Z-46-2022.pdf

1. Gminny Program przeciwdzialania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.docx

2. Formularz zgloszeniowy do konsultacji(7).docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-04-20 13:50:38 | Data modyfikacji: 2022-04-20 13:57:17.
Zarządzenie Nr 45-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2022 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie sprzedaży mienia ruchomego, stanowiącego własność Gminy Kluczewsko oraz powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na sprzedaż mienia ruchomego

Z-45-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-04-20 13:25:38 | Data modyfikacji: 2022-04-20 13:26:50.
Zarządzenie Nr 44-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie : Procedury zarzadzania incydentami cyberbezpieczeństwa

Z-44-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-04-20 12:38:15 | Data modyfikacji: 2022-04-20 12:39:06.
Zarządzenie Nr 43-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

zmiany zarządzenia w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Z-43-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-04-19 13:24:01 | Data modyfikacji: 2022-04-19 13:24:53.
Zarządzenie Nr 42-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Kluczewsko na lata 2022 -2024

Z-42-2022.pdf

Gminny Program Wspierania Rodziny.docx

Formularz zgloszeniowy do konsultacji(6).docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-04-15 12:13:21 | Data modyfikacji: 2022-04-15 12:18:07.
Zarządzenie Nr 41-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia planu na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2024

Z-41-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-04-14 09:58:39 | Data modyfikacji: 2022-04-14 09:59:24.
Zarządzenie Nr 40-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Z-40-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-04-11 13:34:27 | Data modyfikacji: 2022-04-11 13:35:15.
Zarządzenie Nr 39-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację Zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kluczewsko – Etap I z podziałem na części”

Z-39-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-04-11 13:32:59 | Data modyfikacji: 2022-04-11 13:33:46.
Zarządzenie Nr 38-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do oceny zbędnego majątku Gminy Kluczewsko znajdującego się na wyposażeniu Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego.

Z-38-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-04-11 13:31:20 | Data modyfikacji: 2022-04-11 13:32:10.
Zarządzenie Nr 37-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Kluczewsko

Z-37-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-04-08 07:34:32 | Data modyfikacji: 2022-04-08 07:36:10.
Zarządzenie Nr 36-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie sprzedaży mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy Kluczewsko oraz powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na sprzedaż mienia ruchomego

Z-36-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-04-08 07:32:38 | Data modyfikacji: 2022-04-08 07:33:57.
Zarządzenie Nr 35-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczewsku

Z-35-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-04-08 07:30:23 | Data modyfikacji: 2022-04-08 07:31:56.
Zarządzenie Nr 34-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Kluczewsko

Z-34-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-04-01 07:08:21 | Data modyfikacji: 2022-04-01 07:09:06.
Zarządzenie Nr 33-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w przedmiocie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Z-33_2022R.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-03-25 13:42:31 | Data modyfikacji: 2022-03-27 13:03:30.
Zarządzenie Nr 32-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w przedmiocie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku, do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także do wydawania decyzji w tych sprawach

Z-32_2022R.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-03-25 13:19:56 | Data modyfikacji: 2022-03-27 13:02:30.
Zarządzenie Nr 31-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w przedmiocie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Z-31-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-03-25 13:11:26 | Data modyfikacji: 2022-03-25 13:12:16.
Zarządzenie Nr 30-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w przedmiocie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku

Z-30-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-03-25 13:09:56 | Data modyfikacji: 2022-03-25 13:10:45.
Zarządzenie Nr 29-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. koordynacji pomocy mieszkańcom Ukrainy

Z-29-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-03-25 08:28:44 | Data modyfikacji: 2022-03-25 08:29:41.
Zarządzenie Nr 28-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gminy Kluczewsko na 2022 rok

Z-28-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-03-09 10:38:14 | Data modyfikacji: 2022-03-09 10:39:12.
Zarządzenie Nr 27-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty zgłaszane w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2022 r .

Z-27-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-03-02 11:13:15 | Data modyfikacji: 2022-03-02 11:14:00.
Zarządzenie Nr 26-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Z-26-2022r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-03-02 11:11:21 | Data modyfikacji: 2022-03-02 14:00:29.
Zarządzenie Nr 25-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022

Z-25-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-03-02 07:15:28 | Data modyfikacji: 2022-03-02 07:16:19.
Zarządzenie Nr 24-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kluczewsko w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 -2024

Z-24-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-02-23 07:53:12 | Data modyfikacji: 2022-02-23 07:54:41.
Zarządzenie Nr 23-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kluczewsko w 2022 r.

Z-23-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-02-23 07:50:15 | Data modyfikacji: 2022-02-23 07:51:16.
Zarządzenie Nr 22-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Kluczewsko w 2022 roku

Z-22-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-02-23 07:48:17 | Data modyfikacji: 2022-02-23 07:49:06.
Zarządzenie Nr 21-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie : powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kluczewsku

Z-21-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-02-21 07:13:33 | Data modyfikacji: 2022-02-21 07:14:26.
Zarządzenie Nr 20-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Z-20-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-02-11 10:58:50 | Data modyfikacji: 2022-02-11 10:59:31.
Zarządzenie Nr 19-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kluczewsko oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług

Z-19-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-02-11 10:56:38 | Data modyfikacji: 2022-02-11 10:58:14.
Zarządzenie Nr 18-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację Zadania pn.: „Przebudowa boiska sportowego (wraz z bieżnią) przy Szkole Podstawowej w Dobromierzu”

Z-18-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-02-07 14:05:06 | Data modyfikacji: 2022-02-07 14:05:53.
Zarządzenie Nr 17-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy Kluczewsko.

Z-17-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-02-07 13:34:08 | Data modyfikacji: 2022-02-07 13:34:53.
Zarządzenie Nr 16-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wprowadzenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz zasad realizacji i kontroli zleconych zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, realizowanych w 2022 roku.

Z-16-2022R..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-02-07 13:32:20 | Data modyfikacji: 2022-02-07 13:33:31.
Zarządzenie Nr 15-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia wysokości stawki za ogrzewanie 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń ogrzewanych z kotłowni Urzędu Gminy w Kluczewsku i Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Dobromierzu

Z-15-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-02-07 13:30:46 | Data modyfikacji: 2022-02-07 13:31:32.
Zarządzenie Nr 14-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Z-14-2022 rok.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-02-07 13:29:19 | Data modyfikacji: 2022-02-07 13:30:10.
Zarządzenie Nr 13-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie prowadzenia i publikacji rejestrów umów, faktur i rachunków dotyczących wydatków Urzędu Gminy Kluczewsko

Z-13-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-02-02 11:58:32 | Data modyfikacji: 2022-02-02 11:59:35.
Zarządzenie Nr 12-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kluczewsko

Z-12-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-01-26 11:43:28 | Data modyfikacji: 2022-01-26 11:44:20.
Zarządzenie Nr 11-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy Kluczewsko.

Z-11-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-01-24 10:02:34 | Data modyfikacji: 2022-01-24 10:03:16.
Zarządzenie Nr 10-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Kluczewsko na rok 2022

Z-10-2022.pdf

Załącznik do Z-10-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-01-21 09:07:17 | Data modyfikacji: 2022-01-21 09:08:14.
Zarządzenie Nr 9-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych zakupionych w ramach projektu „pl.ID-Polska ID karta”

Z-9-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-01-17 09:54:09 | Data modyfikacji: 2022-01-17 09:54:53.
Zarządzenie Nr 8-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Kluczewsko.

Z-8-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-01-17 09:52:31 | Data modyfikacji: 2022-01-17 09:53:19.
Zarządzenie Nr 7-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy na 2022 rok

Z-7-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-01-17 09:50:51 | Data modyfikacji: 2022-01-17 09:51:32.
Zarządzenie Nr 6-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Kluczewsko na 2022 rok

Z-6-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-01-17 09:46:53 | Data modyfikacji: 2022-01-17 09:47:45.
Zarządzenie Nr 5-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć w tym decyzji oraz przekazywania informacji w sprawie realizacji ustawy o dodatku osłonowym

Z-5-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-01-10 10:24:09 | Data modyfikacji: 2022-01-10 10:26:37.
Zarządzenie Nr 4-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku do prowadzenia postępowań oraz przekazywania informacji w sprawie realizacji ustawy o dodatku osłonowym

Z-4-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-01-10 10:22:51 | Data modyfikacji: 2022-01-10 10:23:33.
Zarządzenie Nr 3-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć w tym decyzji oraz przekazywania informacji w sprawie realizacji ustawy o dodatku osłonowym

Z-3-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-01-10 10:21:03 | Data modyfikacji: 2022-01-10 10:22:17.
Zarządzenie Nr 2-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Pilczyca.

Z-2-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-01-10 10:19:47 | Data modyfikacji: 2022-01-10 10:20:30.
Zarządzenie Nr 1-2022 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie: planów finansowych jednostek na 2022 rok

Z-1-2022r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-01-10 10:18:13 | Data modyfikacji: 2022-01-12 08:17:11.
Data wprowadzenia: 2022-01-10 10:18:13
Data modyfikacji: 2022-01-12 08:17:11
Opublikowane przez: administrator administrator