Ogłoszenie
2019-01-22 11:56:15
o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego  ...więcej

Informacja
2019-01-17 08:05:27
o wynikach naboru na stanowisko Sekretarza Gminy  ...więcej

Ogłoszenie
2018-12-18 13:01:17
o konkursie na stanowisko Dyrektora ZOZ we Włoszczowie.  ...więcej

Zarządzenie Nr 54-2018
2018-11-29 13:20:39
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50/2018 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Sekretarza Gminy Kluczewsko  ...więcej

Obwieszczenie
2018-11-27 14:49:59
Informuje się, że w dniu 30 listopada 2018 roku (piątek) o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy w Kluczewsku odbędzie się II sesja Rady Gminy Kluczewsko VIII kadencji.  ...więcej

Ogłoszenie
2018-11-22 13:05:38
Informuje się, że w dniu 23 listopada 2018 roku (piątek) o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy w Kluczewsku odbędzie się I sesja Rady Gminy Kluczewsko VIII kadencji.Głównym punktem obrad będzie złożenie ślubowania przez radnych i przez   ...więcej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 50/2018
2018-11-15 13:11:14
w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Sekretarza Gminy Kluczewsko  ...więcej

Ogłoszenie
2018-09-07 07:14:25
Wójt Gminy Kluczewskoogłasza, że w dniu 09.10.2018r. w Urzędzie Gminy Kluczewsko przy ul. Spółdzielczej 12 odbędzie się I ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę lub wynajem na okres nie dłuższy niż 10 lat nieruc  ...więcej

Ogłoszenie
2018-08-22 11:18:52
Wójt Gminy Kluczewsko zwołuje zebranie wyborcze sołtysa sołectwa Rzewuszyce.  ...więcej

Informacja
2018-08-21 09:08:28
dotycząca konkursu na opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu wokół zbiornika w Kluczewsku.  ...więcej

Wykaz
2018-08-10 07:14:32
Wójt Gminy Kluczewsko działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 10.08.2018 r. do 31.08.2018 r. na  ...więcej

Informacja
2018-07-24 11:58:05
Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zak  ...więcej

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu
2018-07-18 07:42:02
„Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"  ...więcej

Ogłoszenie konsultacji
2018-07-05 11:17:36
Projektu Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Kluczewsko
2018-06-13 13:28:57
o odpstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu Aneks Nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kluczewsko.  ...więcej

O G Ł O S Z E N I E
2018-05-30 07:18:03
Uprzejmie informuję, że dnia 1 czerwca 2018 roku (piątek) Urząd Gminy będzie nieczynny – wolne za 6 stycznia 2018 r. Podstawa prawna: art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r poz. 1666   ...więcej

Nowe taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2018-05-28 16:23:44
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kluczewsko na wniosek Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku z dn. 9 marca 2018 roku  ...więcej

Ogłoszenie
2018-05-25 11:27:23
STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Ciemiętniki  ...więcej

Ogłoszenie
2018-05-07 09:52:33
Wójt Gminy Kluczewsko ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w roku 2018.  ...więcej

Informacja
2018-05-04 11:14:40
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Rodzaj zadania publicznego - EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO Tytuł zadania publicznego - „TU MIESZKAM TU SPRZĄTAM 2018”  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 153
następne