Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu
2018-07-18 07:42:02
„Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"  ...więcej

Ogłoszenie konsultacji
2018-07-05 11:17:36
Projektu Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Kluczewsko
2018-06-13 13:28:57
o odpstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu Aneks Nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kluczewsko.  ...więcej

O G Ł O S Z E N I E
2018-05-30 07:18:03
Uprzejmie informuję, że dnia 1 czerwca 2018 roku (piątek) Urząd Gminy będzie nieczynny – wolne za 6 stycznia 2018 r. Podstawa prawna: art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r poz. 1666   ...więcej

Nowe taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2018-05-28 16:23:44
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kluczewsko na wniosek Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku z dn. 9 marca 2018 roku  ...więcej

Ogłoszenie
2018-05-25 11:27:23
STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Ciemiętniki  ...więcej

Ogłoszenie
2018-05-07 09:52:33
Wójt Gminy Kluczewsko ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w roku 2018.  ...więcej

Informacja
2018-05-04 11:14:40
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Rodzaj zadania publicznego - EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO Tytuł zadania publicznego - „TU MIESZKAM TU SPRZĄTAM 2018”  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 17/2018 WÓJTA GMINY KLUCZEWSKO
2018-05-02 12:39:18
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w 2018 roku  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 16/2018 WÓJTA GMINY KLUCZEWSKO
2018-04-27 13:52:32
w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej  ...więcej

Ogłoszenie
2018-04-16 07:56:18
         W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji sołtysa przez Pana Mieczysława Staszczyka – Wójt Gminy Kluczewsko zwołuje zebranie wyborcze sołtysa sołectwa Bobrowniki.     ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Kluczewsko
2018-04-11 09:55:48
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 14/2018 WÓJTA GMINY KLUCZEWSKO
2018-04-10 12:16:13
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w 2018 roku  ...więcej

Informacja
2018-03-20 14:34:44
dotyczy projektu  „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok".  ...więcej

Ogłoszenie konsultacji
2018-03-07 14:39:51
OGŁOSZENIE KONSULTACJI Projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok w Gminie Kluczewsko.  ...więcej

Decyzja
2018-02-28 08:10:01
uznająca działkę gruntu położoną we wsi Mrowina gm. Kluczewsko oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 193/2 o pow. 0,27 ha, za mienie gromadzkie.    ...więcej

Ogłoszenie przetargu na nieruchomość po byłym RSP "Pokój" Bobrowniki
2018-02-27 09:35:11
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w kielcach ogłasza przetargi ustne / licytację/ ograniczone na dzierżawę nieruchomości rolnych niezabudowanych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych w g  ...więcej

Zawiadomienie
2018-02-02 09:27:34
o wszczęciu zostało postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia czy nieruchomość położona w obrębie Mrowina gm. Kluczewsko, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 193/2 o pow. 0,27 ha stanowi mienie gromadzkie  ...więcej

Obwieszczenie WojewodyŚwiętokrzyskiego
2018-01-15 11:57:28
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku na terenie województwa świętokrzyskiego  ...więcej

Decyzja
2017-11-27 10:42:43
dotycząca ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Ciemiętniki oraz wykazu obszarówgospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów w wspólnocie  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 141
następne