Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia w 2024r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Kluczewsko w 2024 roku w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

PDFZ-65-2024.pdf (173,63KB)

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty zgłaszane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w 2024 roku w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

PDFZ-64-2024.pdf (106,22KB)

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty bonu energetycznego

PDFZ-63-2024.pdf (123,72KB)

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kluczewsko w zakresie opinii i uwag dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedla w gminie Kluczewsko

PDFZ-62-2024.pdf (103,03KB)

w sprawie powołania komisji odbiorowej

PDFZ-61-2024.pdf (305,74KB)

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

PDFZ-60-2024.pdf (950,97KB)

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

PDFZ-59-224.pdf (153,88KB)

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

PDFZ-58-2024.pdf (153,88KB)

w sprawie ustanowienia osób w celu dokonania odbioru końcowego robót z etapu III dla Zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie Gminy Kluczewsko – Etap II” – Część I zamówienia – Przebudowa dróg na terenie Gminy Kluczewsko

PDFZ-57-2024.pdf (286,35KB)

w sprawie ustanowienia osób w celu dokonania odbioru końcowego robót z etapu III dla Zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie Gminy Kluczewsko – Etap II” – Część II zamówienia - Remont dróg na terenie Gminy Kluczewsko. w sprawie ustanowienia osób w celu dokonania odbioru końcowego robót z etapu III dla Zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie Gminy Kluczewsko – Etap II” – Część II zamówienia - Remont dróg na terenie Gminy Kluczewsko

PDFZ-56-2024.pdf (285,56KB)

 w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Kluczewsko za 2023 rok.

PDFZ-55-2024.pdf (101,87KB)

w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kluczewsko

PDFZ-54-2024.pdf (97,81KB)
PDFZałącznik nr 1 do Z-54-2024.pdf (458,16KB)
PDFZałącznik nr 2 do Z-54-2024.pdf (208,75KB)

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty zgłaszane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców Gminy.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców Gminy.
w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli w Zespołach Przedszkolno-Szkolnych prowadzonych przez Gminę Kluczewsko na rok szkolny 2023/2024
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
w sprawie ustanowienia osób w celu dokonania odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przebudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej, sportowej, turystycznej i społecznej naterenie Gminy Kluczewsko z podziałem na Części” – Część IV zamówienia –„Budowa wieży widokowej na terenie Gminy”.
w sprawie ustanowienia osób w celu dokonania odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przebudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej, sportowej, turystycznej i społecznej na terenie Gminy Kluczewsko z podziałem na Części” – Część III zamówienia –„Modernizacja stadionu sportowego w miejscowości Kluczewsko”.
 
w sprawie ustanowienia osób w celu dokonania odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przebudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej, sportowej, turystycznej i społecznej na terenie Gminy Kluczewsko z podziałem na Części)” – Część II zamówienia:
- Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Komorniki, Pilczyca, Januszewice;
- Przebudowa istniejącego budynku na lokale socjalne w miejscowości Stanowiska;
- Modernizacja Ośrodka Zdrowia w miejscowości Dobromierz.
w sprawie ustanowienia osób w celu dokonania odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przebudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej, sportowej, turystycznej i społecznej na terenie Gminy Kluczewsko z podziałem na Części” – Część I zamówienia –„Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Brzeście oraz Kolonia Mrowina”.

PDFZarządzenie Nr 46 z dnia 29 kwietnia 2024r.pdf (290,59KB)

w sprawie powołania   operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Kluczewsko do wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień  09 czerwca 2024 roku

PDFZ-45-2024.pdf (134,48KB)

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki do wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem na obszarze Gminy Kluczewsko wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku

PDFZ-44-2024.pdf (134,13KB)

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

PDFZ-43-2024.pdf (952,36KB)

w sprawie rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Kluczewsko

PDFZ-42-2024.pdf (123,61KB)

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

PDFZ-41-2024.pdf (598,99KB)

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

PDFZ-40-2024.pdf (950,41KB)

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację Zadania pn.:
„Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie Gminy Kluczewsko – Etap III z podziałem na części”

PDFZ-39-2024.pdf (284,39KB)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczewsku

PDFZ-38-2024.pdf (5,65MB)

w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Kluczewsko wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich  komitetów wyborczych w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku

PDFZ-37-2024.pdf (104,06KB)

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2024 roku zadania publicznego Gminy Kluczewsko w zakresie : Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Kluczewsko: Aktywizacja społeczna seniorów poprzez wspieranie działalności kulturalnej, turystycznej i środowiskowej

PDFZ-36-2024.pdf (439,47KB)

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolny oraz dorosłych mieszkańców Gminy

PDFZ-35-2024.pdf (524,74KB)

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat eksploatacyjnych pomieszczeń wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Kluczewsko.

PDFZ-34-2024.pdf (106,95KB)

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty zgłaszane   na wsparcie realizacji w 2024 roku zadania publicznego Gminy Kluczewsko w zakresie: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym  będących mieszkańcami Gminy Kluczewsko: Aktywizacja społeczna seniorów poprzez wspieranie działalności kulturalnej, turystycznej i środowiskowej”.

PDFZ-33-2024.pdf (107,12KB)

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty zgłaszane w ramach  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców Gminy.

PDFZ-32-2024.pdf (104,86KB)

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

PDFZ-31-2024.pdf (615,89KB)

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy wpisani zostaną na listę kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych do zaopiniowania ofert składanych do otwartych konkursów ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych Gminy Kluczewsko.

PDFZ-30-2024.pdf (129,05KB)

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2024 roku zadania publicznego Gminy Kluczewsko w zakresie: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Kluczewsko: Aktywizacja społeczna seniorów poprzez wspieranie działalności kulturalnej, turystycznej i środowiskowej.

PDFZ-29-2024r.pdf (314,86KB)
PDFZałącznik do Z-29-2024r.pdf (2,96MB)

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców Gminy.

PDFZ-28-2024.pdf (305,84KB)

PDFZałącznik do Z-28-2024.pdf (3,10MB)

w sprawie wyznaczenia Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kluczewsku oraz określenia procedury publikacji, aktualizacji i przeglądu treści informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

PDFZ-27-2024.pdf (1,87MB)

w sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania

PDFZ-26-2024.pdf (136,65KB)

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Kluczewsko w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic miasta st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

PDFZ-25-2024.pdf (154,01KB)

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

PDFZ-24-2024.pdf (614,70KB)

w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wydatki w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

PDFZ-23-2024.pdf (480,81KB)

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Kluczewsku do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka Wytchnieniowa " – edycja 2024

PDFZ-22-2024.pdf (127,85KB)

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „ Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością” – edycja 2024

PDFZ-21-2024.pdf (104,35KB)

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic miasta st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

PDFZ-20-2024.pdf (136,47KB)

w sprawie przeprowadzenia konsultacji  w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kluczewsko w 2024 r.

PDFZ-19-2024.pdf (227,42KB)

w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Kluczewsko w 2024 roku

PDFZ-18-2024.pdf (172,17KB)

w sprawie określenia celów i zadań dla jednostek organizacyjnych Gminy Kluczewsko na 2024 rok.

PDFZ-17-2024.pdf (108,58KB)

w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Kluczewsko wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic miasta st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Kluczewsko wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic miasta st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

PDFZ-16-2024.pdf (166,79KB)

w sprawie ustanowienia osób w celu dokonania odbioru zadania inwestycyjnego pn.: „Remont drogi wewnętrznej na odcinku Komorniki – Okupniki” – Część II zamówienia – Zadanie 2 - Remont drogi wewnętrznej na odcinku Komorniki – Okupniki.

PDFZ-15-2024.pdf (206,22KB)

w sprawie ustanowienia osób w celu dokonania odbioru zadań inwestycyjnych pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie Gminy Kluczewsko – Etap II" – Część I zamówienia, Zadanie 1 - Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Ciemiętniki – Sudzinek,  Zadanie 2 – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mrowina.

PDFZ-14-2024.pdf (206,86KB)

w sprawie ustalenia bazowej stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kluczewsko

PDFZ-13-2024.pdf (207,94KB)

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Kluczewsko na lata 2024-2026.

PDFZ-12-2024.pdf (102,22KB)

w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Kluczewsko

PDFZ-11-2024.pdf (104,49KB)

w sprawie przyjęcia Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Kluczewsko na rok 2024

PDFZ-10-2024.pdf (205,14KB)
PDFZałącznik do Z-10-2024.pdf (49,02KB)

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na 2024 rok.

PDFZ-9-2024.pdf (278,52KB)

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kluczewsko na lata 2024-2027 z perspektywą do 2030 roku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

PDFZ-8-2024.pdf (177,81KB)

w sprawie powołania zespołu ds. pracy nad „Strategią Rozwoju Gminy Kluczewsko do 2032 r.

PDFZ-7-2024.pdf (116,22KB)

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczewsko

PDFZ-6-2024.pdf (124,93KB)

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

PDFZ-5-2024.pdf (398,97KB)

w sprawie powierzenie Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kluczewsku realizacji działań w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku

PDFZ-4-2024.pdf (349,22KB)

w sprawie: planów finansowych jednostek na 2024 rok

PDFZ-3-2024.pdf (18,30MB)

w sprawie: wyznaczenia dni wolnych od pracy za święto przypadające w sobotę w 2024 roku dla pracowników Urzędu Gminy Kluczewsko.

PDFZ-2-2024.pdf (132,23KB)

w sprawie rozliczania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy

PDFZ-1-2024.pdf (1,16MB)