Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Gmina Kluczewsko zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kluczewsko.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2023-05-09.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023-05-08.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Paula Słowik, paula.slowik@cbi24.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

29-120 Kluczewsko, Spółdzielcza 12
Tel.: +48447814246
E-mail:
Strona internetowa: kluczewsko.pl

Dostępność architektoniczna

Gmina Kluczewsko nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych. 
Budynek 3 - kondygnacyjny. Do budynku prowadzą 2 wejścia.
Głównej wejście znajduje się od ulicy Spółdzielczej, a drugie od ulicy 1 Maja. Do wejścia prowadzą schody.
- W budynku nie ma windy. 
- Na dzień dzisiejszy budynek nie pozwala na dostęp osób na wózkach inwalidzkich.
- W budynku i przed nim nie ma informacji głosowych czy pętli indukcyjnych 
- brak specjalnie wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych 
- możliwe jest wejście do budynku z psem przewodnikiem. 

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba głucha, niedosłysząca lub głuchoniewidoma, zwana osobą uprawnioną, chcąca skorzystać z usług w Urzędzie Gminy Kluczewsko powinna umówić termin wizyty dogodny dla osoby uprawnionej wraz z określeniem w jaki sposób i w jakim zakresie Urząd ma udzielić pomocy.
1. Załatwienie spraw z wykorzystaniem pomocy osoby przybranej 

Może nią być każda osoba fizyczna która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zdaniem osoby przy branej jest pomoc w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej. 
2. kontakt z Urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji , w szczególności poprzez:
- korzystanie z poczty elektronicznej  -
- przesłanie faksu pod numer 44-781-42-24
3. skorzystanie z usług tłumacza języka migowego 
- tłumacza PJM ( polski język migowy)
- tłumacza SJM (system językowo- migowy),
-tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)
Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza, co najmniej na trzy dni robocze prze zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku ( do pobrania na stronie).
Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego. 
Zgłoszenie zostanie przekazane do merytorycznego pracownika urzędu, który skontaktuje się za pomocą wybranego sposobu komunikacji (sms/mms, mail, faks) w celu potwierdzenia miejsca i terminu wizyty. Po otrzymaniu takiej informacji Urząd ma obowiązek zamówić specjalistyczną usługę tłumacza z którym Gmina Kluczewsko ma zawartą umowę.