Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2023-2030

PDFUchwała Nr XXXX.81.2023.pdf (4,50MB)

w sprawie zmian budżetu Gminy Kluczewsko na 2023 rok

PDFUchwała Nr XXXX.80.2023.pdf (1,10MB)

w sprawie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Kluczewsko

PDFUchwała Nr XXXX.79.2023.pdf (231,71KB)

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu"  na lata 2024-2028.

PDFUchwała Nr XXXX.78.2023.pdf (213,50KB)

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

PDFUchwała Nr XXXX.77.2023.pdf (213,41KB)

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Kluczewsko „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

PDFUchwała Nr XXXX.76.2023.pdf (566,90KB)

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego w celu dofinansowania zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1904T /stary numer 0252T/ Pilczyca-Januszewice- Komorniki  od km 1+230 do km 3+100” w miejscowości Jakubowice”

PDFUchwała Nr XXXX.75.2023.pdf (215,28KB)

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego w celu dofinansowania zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1904T (stary numer 0252T) od km 5+220 do km 8+735,62 na odcinku Ciemiętniki-Pilczyca”

PDFUchwała Nr XXXX.74.2023.pdf (213,45KB)

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego w celu dofinansowania zadania pn. „Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1904T w miejscowości Ciemiętniki w km od 5+100 do km 5+232”w miejscowości Ciemiętniki.

PDFUchwała Nr XXXX.73.2023.pdf (212,88KB)

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

PDFUchwała Nr XXXX.72.2023.pdf (215,00KB)

w sprawie uchwałę Nr XXVIII/54/2023 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 października 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kluczewsko na lata 2024-2028

PDFUchwała Nr XXXX.71.2023.pdf (460,86KB)

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Kluczewsko do roku 2032, określenia szczegółowego trybu i harmonogramu prac oraz trybu konsultacji

PDFUchwała Nr XXXX.70.2023.pdf (938,98KB)

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kluczewsko na 2024 rok

PDFUchwała Nr XXXX.69.2023.pdf (4,17MB)

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2024-2033

PDFUchwała Nr XXXX.68.2023.pdf (8,43MB)

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2023-2030

PDFUchwała Nr XXXIX.67.2023.pdf (2,30MB)

w sprawie zmian budżetu Gminy Kluczewsko na 2023 rok

PDFUchwała Nr XXXIX.66.2023.pdf (994,22KB)

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i dla kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Kluczewsko

PDFUchwała Nr XXXIX.65.2023.pdf (212,34KB)

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Przedbórz

PDFUchwała Nr XXXIX.64.2023.pdf (146,83KB)

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utwardzenia i naprawy drogi ziemnej

PDFUchwała Nr XXXIX.63.2023.pdf (340,46KB)

w sprawie rozpoznania skargi na działanie Wójta Gminy Kluczewsko

PDFUchwała Nr XXXIX.62.2023.pdf (329,63KB)

w sprawie zorganizowania  niepełnosprawnym dzieciom  czteroletnim bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego

PDFUchwała Nr XXXIX.61.2023.pdf (206,34KB)

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

PDFUchwała Nr XXXIX.60.2023.pdf (414,48KB)

w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych

PDFUchwała Nr XXXIX.59.2023.pdf (231,59KB)

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

PDFUchwała Nr XXXIX.58.2023.pdf (219,25KB)

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2024rok

PDFUchwała Nr XXXIX.57.2023.pdf (203,83KB)

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2023-2030

PDFUchwała Nr XXXVIII.56.2023.pdf (2,28MB)

w sprawie zmian budżetu Gminy Kluczewsko na 2023 rok

PDFUchwała Nr XXXVIII.55.2023.pdf (1,22MB)

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kluczewsko na lata 2024-2028

PDFUchwała Nr XXXVIII.54.2023.pdf (426,47KB)

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie  przyjęcia statutów sołectw

PDFUchwała Nr XXXVIII.53.2023.pdf (264,16KB)

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kluczewsko w 2022 r.

PDFUchwała Nr XXXVIII.52.2023.pdf (211,72KB)

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Włoszczowie na okres kadencji 2024-2027

PDFUchwała Nr XXXVIII.51.2023.pdf (133,61KB)

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2023-2030

PDFUchwała Nr XXXVII.50.2023.pdf (4,82MB)

w sprawie zmian budżetu Gminy Kluczewsko na 2023 rok

PDFUchwała Nr XXXVII.49.2023.pdf (2,12MB)

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włoszczowskiemu

PDFUchwała Nr XXXVII.48.2023.pdf (204,12KB)

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

PDFUchwała Nr XXXVII.47.2023.pdf (213,99KB)

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko

PDFUchwała Nr XXXVII.46.2023.pdf (362,72KB)

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

PDFUchwała Nr XXXVII.45.2023.pdf (205,63KB)

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

PDFUchwała Nr XXXVI.44.2023.pdf (210,27KB)

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2023-2030

PDFUchwała Nr XXXVI.43.2023.pdf (5,65MB)

w sprawie zmian budżetu Gminy Kluczewsko na 2023 rok

PDFUchwała Nr XXXVI.42.2023.pdf (2,03MB)

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą

PDFUchwała Nr XXXVI.41.2023.pdf (204,69KB)

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą

PDFUchwała Nr XXXVI.40.2023.pdf (205,07KB)

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ciemiętniki na lata 2023-2030

PDFUchwała Nr XXXVI.39.2023.pdf (3,14MB)

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Kluczewsko

PDFUchwała Nr XXXVI.38.2023.pdf (233,76KB)

w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

PDFUchwała Nr XXXVI.37.2023.pdf (221,73KB)

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kluczewsko  z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rok

PDFUchwała Nr XXXVI.36.2023.pdf (211,19KB)

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kluczewsko  z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rok

PDFUchwała Nr XXXVI.35.2023.pdf (205,74KB)

w sprawie rozpatrzenia i  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego Gminy Kluczewsko wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

PDFUchwała Nr XXXVI.34.2023.pdf (205,46KB)

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kluczewsko wotum  zaufania

PDFUchwała Nr XXXVI.33.2023.pdf (199,33KB)

w sprawie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2023-2030

PDFUchwała Nr XXXV.32.2023.pdf (615,73KB)

w sprawie zmian budżetu Gminy Kluczewsko na 2023 rok

PDFUchwała Nr XXXV.31.2023.pdf (2,30MB)

w sprawie  powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

PDFUchwała Nr XXXV.30.2023.pdf (206,92KB)

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kluczewsko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022

PDFUchwała Nr XXXV.29.2023.pdf (386,67KB)

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

PDFUchwała Nr XXXV.28.2023.pdf (203,76KB)

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Kluczewsko do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

PDFUchwała Nr XXXV.27.2023.pdf (205,11KB)

w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Gminy Kluczewsko”

PDFUchwała Nr XXXV.26.2023.pdf (2,26MB)

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Kluczewsku za  2022 rok

PDFUchwała Nr XXXV.25.2023.pdf (953,38KB)

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku

PDFUchwała Nr XXXV.24.2023.pdf (4,21MB)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia  w Kluczewsku

PDFUchwała Nr XXXV.23.2023.pdf (7,95MB)