Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

PDFUchwała Nr XXXVI.44.2023.pdf (210,27KB)

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2023-2030

PDFUchwała Nr XXXVI.43.2023.pdf (5,65MB)

w sprawie zmian budżetu Gminy Kluczewsko na 2023 rok

PDFUchwała Nr XXXVI.42.2023.pdf (2,03MB)

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą

PDFUchwała Nr XXXVI.41.2023.pdf (204,69KB)

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą

PDFUchwała Nr XXXVI.40.2023.pdf (205,07KB)

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ciemiętniki na lata 2023-2030

PDFUchwała Nr XXXVI.39.2023.pdf (3,14MB)

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Kluczewsko

PDFUchwała Nr XXXVI.38.2023.pdf (233,76KB)

w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

PDFUchwała Nr XXXVI.37.2023.pdf (221,73KB)

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kluczewsko  z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rok

PDFUchwała Nr XXXVI.36.2023.pdf (211,19KB)

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kluczewsko  z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rok

PDFUchwała Nr XXXVI.35.2023.pdf (205,74KB)

w sprawie rozpatrzenia i  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego Gminy Kluczewsko wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

PDFUchwała Nr XXXVI.34.2023.pdf (205,46KB)

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kluczewsko wotum  zaufania

PDFUchwała Nr XXXVI.33.2023.pdf (199,33KB)

w sprawie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2023-2030

PDFUchwała Nr XXXV.32.2023.pdf (615,73KB)

w sprawie zmian budżetu Gminy Kluczewsko na 2023 rok

PDFUchwała Nr XXXV.31.2023.pdf (2,30MB)

w sprawie  powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

PDFUchwała Nr XXXV.30.2023.pdf (206,92KB)

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kluczewsko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022

PDFUchwała Nr XXXV.29.2023.pdf (386,67KB)

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

PDFUchwała Nr XXXV.28.2023.pdf (203,76KB)

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Kluczewsko do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

PDFUchwała Nr XXXV.27.2023.pdf (205,11KB)

w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Gminy Kluczewsko”

PDFUchwała Nr XXXV.26.2023.pdf (2,26MB)

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Kluczewsku za  2022 rok

PDFUchwała Nr XXXV.25.2023.pdf (953,38KB)

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku

PDFUchwała Nr XXXV.24.2023.pdf (4,21MB)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia  w Kluczewsku

PDFUchwała Nr XXXV.23.2023.pdf (7,95MB)