Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia w 2023r.

do 24.05.2023r.

od 24.05.2023r.

w sprawie w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników (dyrektorów) gminnych jednostek budżetowych Gminy Kluczewsko.

PDFZ-121-2023.pdf (108,88KB)

zmiana zarządzenia Nr 97/2023 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 06 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2023r. i powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia

PDFZ-120-2023.pdf (102,33KB)

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji stanu paliwa stałego – tj. węgla zakupionego w ramach umowy dotyczącej sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych, według stanu na dzień 31.08.2023 r.

PDFZ-119-2023.pdf (106,77KB)

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Kluczewsko

PDFZ-118-2023.pdf (127,65KB)

w sprawie ustanowienia osób w celu dokonania odbioru Zadania inwestycyjnego pn.: „Wykreowanie nowego produktu turystycznego poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kluczewsku

PDFZ-117-2023.pdf (282,82KB)

w sprawie : powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kluczewsku.

PDFZ-116-2023.pdf (148,17KB)

w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wydatki w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

PDFZ-115-2023.pdf (1,34MB)

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

PDFZ-114-2023.pdf (627,29KB)

w sprawie ustanowienia osób w celu częściowego odbioru robót z etapu II dla Zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przebudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej, sportowej, turystycznej i społecznej na terenie Gminy Kluczewsko z podziałem na Części” – Część III zamówienia –
„Modernizacja stadionu sportowego w miejscowości Kluczewsko”.

PDFZ-113-2023.pdf (290,21KB)

w sprawie ustanowienia osób w celu dokonania częściowego odbioru robót z etapu II dla Zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przebudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej, sportowej, turystycznej i społecznej na terenie Gminy Kluczewsko z podziałem na Części)” – Część II zamówienia:
- Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Komorniki, Pilczyca, Januszewice;
- Przebudowa istniejącego budynku na lokale socjalne w miejscowości Stanowiska;
- Modernizacja Ośrodka Zdrowia w miejscowości Dobromierz

PDFZ-112-2023.pdf (295,44KB)

w sprawie ustanowienia osób w celu dokonania częściowego odbioru robót z etapu II dla Zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przebudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej, sportowej, turystycznej i społecznej na terenie Gminy Kluczewsko z podziałem na Części” – Część I zamówienia – „Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Brzeście oraz Kolonia Mrowina”.

PDFZ-111-2023.pdf (296,08KB)

w sprawie ustanowienia osób w celu dokonania częściowego odbioru robót z etapu II dla Zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przebudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej, sportowej, turystycznej i społecznej na terenie Gminy Kluczewsko z podziałem na Części” – Część IV
zamówienia – „Budowa wieży widokowej na terenie Gminy”.

PDFZ-110-2023.pdf (287,43KB)

w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "tajemnica skarbowa" w Urzędzie Gminy Kluczewsko w  sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "tajemnica skarbowa" w Urzędzie Gminy Kluczewsko

PDFZ-109-2023.pdf (129,70KB)

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 3.500.000,00 PLN”

PDFZ-108-2023.pdf (278,13KB)

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2023 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Kluczewsko na rok 2023

PDFZ-107-2023.pdf (338,04KB)
PDFZałącznik do Z-107-2023.pdf (49,47KB)

w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok pracownikom użytkującym w czasie pracy monitory ekranowe

PDFZ-106-2023.pdf (109,20KB)

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

PDFZ-105-2023.pdf (609,86KB)

w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wydatki w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

PDFZ-104-2023.pdf (959,59KB)

w sprawie  Procedury Audytu Wewnętrznego oraz Karty Audytu  dla Urzędu Gminy Kluczewsko.

PDFZ-103-2023.pdf (120,97KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Z-103-2023.pdf (128,23KB)
PDFZałącznik Nr 2 do Z-103-2023.pdf (197,43KB)

w sprawie ustalenia Regulaminu dowożenia i odwożenia uczniów do szkół i dzieci do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Kluczewsko

PDFZ-102-2023.pdf (2,27MB)

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację Zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rączki”

PDFZ-101-2023.pdf (277,03KB)

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2023 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Kluczewsko na rok 2023

PDFZ-100-2023.pdf (337,39KB)
PDFWersja 4 - Aktualizacja Planu Zamowien Publicznych - 16.11.2023r.pdf (48,04KB)
PDFWersja 3 - Aktualizacja Planu Zamowien Publicznych - 16.11.2023r.pdf (47,91KB)

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Kluczewsko na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2024-2033.

PDFZ-99-2023.pdf (279,99KB)

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

PDFZ-98-2023.pdf (961,54KB)

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2023r. i powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia

PDFZ-97-2023.pdf (122,81KB)

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej dla składników majątkowych w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Dobromierzu

PDFZ-96-2023.pdf (125,02KB)

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej dla składników majątkowych w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Kluczewsku.

PDFZ-95-2023.pdf (124,31KB)

w sprawie przeprowadzenia konsultacji  w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

PDFZ-94-2023.pdf (190,05KB)

w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kluczewsko oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług

PDFZ-93-2023.pdf (430,41KB)

w sprawie analizy zagrożeń dla osób przebywających na obszarach wodnych Gminy Kluczewsko, w tym identyfikacja miejsc, w których występuje zagrożenie  dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania  sportu lub rekreacji.

PDFZ-92-2023.pdf (103,65KB)

PDFZałącznik do Z-92-2023.pdf (2,84MB)

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup wraz z dostawą opału na sezon grzewczy 2023/2024 z podziałem na części”

PDFZ-91-2023.pdf (19,78KB)

W sprawie wyznaczenia na rok 2024 podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.

PDFZ-90-2023.pdf (106,83KB)

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kluczewsko na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu i wojny.

PDFZ-89-2023.pdf (105,42KB)

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kluczewsko

PDFZ-88-2023.pdf (234,07KB)

w sprawie ustanowienia osób w celu dokonania odbioru zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa funkcjonalno-przestrzenna terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku”.

PDFZ-87-2023.pdf (25,90KB)

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

PDFZ-86-2023.pdf (1,28MB)

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Kluczewsko

PDFZ-85-2023.pdf (173,38KB)

w sprawie ustanowienia osób w celu dokonania odbioru zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie Gminy Kluczewsko – Etap II” – Część II zamówienia obejmująca następujące zadania:
Zadanie 1 – Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Łapczyna Wola;
Zadanie 2 – Remont drogi wewnętrznej na odcinku Komorniki – Okupniki.

PDFZ-84-2023.pdf (347,77KB)

w sprawie ustanowienia osób w celu dokonania odbioru zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie Gminy Kluczewsko – Etap II” – Część I zamówienia obejmująca następujące zadania:
Zadanie 1 – Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Ciemiętniki – Sudzinek;
Zadanie 2 – Przebudowa drogi publicznej w miejscowości Jakubowice;
Zadanie 3 – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mrowina;
Zadanie 4 – Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Kościelnej w miejscowości Kluczewsko.

PDFZ-83-2023.pdf (348,37KB)

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

PDFZ-82-2023.pdf (949,93KB)

w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wydatki w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

PDFZ-81-2023.pdf (1,28MB)

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kluczewsko w zakresie opinii i uwag dotyczących projektu uchwały„ zmieniającej uchwałę w sprawie  przyjęcia statutów sołectw”

PDFZ-80-2023.pdf (105,98KB)

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

PDFZ-79-2023.pdf (1,28MB)

w sprawie ustanowienia osób w celu dokonania odbioru zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przebudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej, sportowej, turystycznej i społecznej na terenie Gminy Kluczewsko z podziałem na Części” – Część IV zamówienia – „Budowa wieży widokowej na terenie Gminy”.

PDFZ-78-2023.pdf (146,57KB)

w sprawie ustanowienia osób w celu dokonania odbioru zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przebudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej, sportowej, turystycznej i społecznej na terenie Gminy Kluczewsko z podziałem na Części” – Część III zamówienia – „Modernizacja stadionu sportowego w miejscowości Kluczewsko”.

PDFZ-77-2023.pdf (148,78KB)

w sprawie ustanowienia osób w celu dokonania odbioru zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przebudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej, sportowej, turystycznej i społecznej na terenie Gminy Kluczewsko z podziałem na Części)” – Część II zamówienia:

- Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Komorniki, Pilczyca, Januszewice;

- Przebudowa istniejącego budynku na lokale socjalne w miejscowości Stanowiska;

- modernizacja Ośrodka Zdrowia w miejscowości Dobromierz.

PDFZ-76-2023.pdf (153,23KB)

w sprawie ustanowienia osób w celu dokonania odbioru zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przebudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej, sportowej, turystycznej i społecznej na terenie Gminy Kluczewsko z podziałem na Części” – Część I zamówienia – „Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Brzeście oraz Kolonia Mrowina”.

PDFZ-75-2023.pdf (149,05KB)

w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem  COVID-19 w ramach  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gminy Kluczewsko na 2023 rok

PDFZ-74-2023.pdf (613,27KB)

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

PDFZ-73-2023.pdf (139,58KB)

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Kluczewsko do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

PDFZ-72-2023.pdf (122,80KB)

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację Zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej miejscowości Ciemiętniki”

PDFZ-71-2023.pdf (238,77KB)

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2023 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Kluczewsko na rok 2023

PDFZ-70-2023.pdf (209,84KB)

PDFZałącznik do Z-70-2023.pdf (132,26KB)

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

PDFZ-69-2023.pdf (765,61KB)

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pracownika Urzędu Gminy Kluczewsko zwolnionego ze służby przygotowawczej

PDFZ-68-2023.pdf (120,76KB)

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku

PDFZ-67-2023.pdf (135,89KB)

w sprawie powołania komisji odbiorowej

PDFZ-66-2023.pdf (365,30KB)

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kluczewsko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych  na dzień 15 października 2023 roku

PDFZ-65-2023.pdf (211,50KB)

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

PDFZ-64-2023.pdf (311,55KB)

w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kluczewsku

PDFZ-63-2023.pdf (173,69KB)

w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania dodatku specjalnego, premii oraz nagród dla pracowników Urzędu Gminy Kluczewsko zatrudnionych na podstawie powołania.

PDFZ-62-2023.pdf (153,34KB)

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kluczewsko”

PDFZ-61-2023.pdf (579,80KB)
 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

PDFZ-60-2023.pdf (779,59KB)
 

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację Zadania pn.: „Wykreowanie nowego produktu turystycznego poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kluczewsku"

PDFZ-59-2023.pdf (205,60KB)
 

w sprawie powołania Komisji Gminnej do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnej produkcji rolnej,  znajdujących się na terenie gminy Kluczewsko, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

PDFZ-58-2023.pdf (110,98KB)
 

w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2024 r. przypadających na poszczególne sołectwa

PDFZ-57-2023.pdf (111,98KB)
 

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kluczewsko na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu i wojny.

PDFZ-56-2023.pdf (122,98KB)
 

w sprawie powołania komisji odbiorowej

PDFZ-55-2023.pdf (326,38KB)
 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

PDFZ-50B-2023.pdf (121,72KB)
PDFZałącznik do Z-50B-2023.pdf (96,81KB)
 

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację Zadania pn.: „Wykreowanie nowego produktu turystycznego poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kluczewsku"

PDFZ-54-2023.pdf (351,05KB)
 

w sprawie aktualizacji Polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Kluczewsko

PDFZ-53-2023.pdf (129,54KB)
 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

PDFZ-50A-2023.pdf (584,68KB)
 

w  sprawie  powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kluczewsko

PDFZ-52-2023.pdf (123,79KB)
 

w sprawie : „ Regulaminu wynagradzania pracowników  Urzędu  Gminy Kluczewsko”

PDFZ-51-2023.pdf (241,64KB)
 

w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosków składanych przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego

PDFZ-50-2023.pdf (267,79KB)
 

w sprawie powołania zespołu ds. pracy nad „Strategią Rozwoju Gminy Kluczewsko w perspektywie 2030”

DOCZ-49-2023.doc (37,50KB)
 

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2023 roku dla pracowników Urzędu Gminy Kluczewsko.

PDFZ-48-2023.pdf (178,75KB)

PDFZ-45-2023.pdf (104,99KB)

PDFZałącznik do Z-45-2023.pdf (274,44KB)

PDFzarządzenie 46.2023.pdf (729,64KB)

PDFZ-47-2023.pdf (100,40KB)