Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin pracy

Regulamin pracy

 

ZARZĄDZENIE NR 45/2023

WÓJTA GMINY KLUCZEWSKO

z dnia 22 maja 2023  r.

 

w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Kluczewsko

 

Na podstawie art. 1042§ 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530)  oraz po uzgodnieniu z przedstawicielem pracowników Urzędu Gminy zarządza się, co następuje:

     § 1. Ustala się Regulamin Pracy Urzędu Gminy Kluczewsko, w brzmieniu stanowiącym  załącznik do niniejszego Zarządzenia.

     § 2. Regulamin Pracy Urzędu Gminy Kluczewsko wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia opublikowania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.kluczewsko.pl /.

    § 3. Traci moc zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Kluczewsko  z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie nadania regulaminu pracy Urzędu Gminy Kluczewsko, zmienionego zarządzeniem nr 60/2022  z dnia 09 czerwca 2022 r. oraz zarządzeniem nr 92/2022 z dnia 27 września 2022 r. 

    § 4. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Gminy Kluczewsko.

 

    § 5. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Sekretarzowi  Gminy.

 

                                     WÓJT  GMINY

                                    /-/ Rafał Pałka

DOCXZałącznik do Z-45-2023.docx (60,87KB)